Chính sách-quyền riêng tư-Policy-privacy

Thu thập dữ liệu cá nhân

Ứng dụng của chúng tôi về bản chất chỉ là một công cụ giúp bạn truy cập nhanh đến các trang  bán hàng của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông,sim thẻ,data 4G thông qua các giao diện webview.Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người sử dụng.Ứng dụng là an toàn đối với tất cả mọi người

Quyền truy cập trong ứng dụng

Ứng dụng của chúng tôi cần được cấp quyền truy cập internet trên thiết bị android của bạn nên khi sử dụng ứng dụng người sử dụng vui lòng cấp quyền truy cập internet cho ứng dụng .Nếu bạn không cấp quyền truy cập internet cho ứng dụng thì ứng dụng của chúng tôi không thể đọc được thông tin từ các website tin tức bên ngoài và load về ứng dụng cho bạn thấy nội dung các trang tin tức đó được.

Đối tượng sử dụng

Ứng dụng không được thiết kế cho trẻ em.Chỉ người có độ tuổi phù hợp từ khoảng 13 tuổi trở lên mới có khả năng hiểu được ý nghĩa của các hình ảnh trong ứng dụng và các nội dung tin tức từ các website tin tức đem lại.Nó an toàn cho tất cả mọi người .

An toàn dữ liệu trên thiết bị

Vì ứng dụng chỉ là một công cụ tra cứu gói cước và thông tin Sim thẻ của các công ty cung cấp các sản phẩm viễn thông đơn thuần nên nó an toàn cho thiết bị của bạn.Chúng tôi không thiết kế phần mềm để có thể truy cập vào được bên trong thiết bị của bạn nên nó hoàn toàn an toàn cho thiết bị của bạn.Bạn sẽ không lo bị truy cập trái phép vào album ảnh hay camera,micro hay bất kỳ tài nguyền nào trên thiết bị .Nó an toàn cho thiết bị của bạn.

ứng dụng được phát hành bởi  Goose Software 2022-Alright reserver.

Personal data collection

Our application is essentially just a tool to help you quickly access sales pages of telecommunications service providers, sim cards, 4G data through webview interfaces. We do not collect any personal information of the user.The application is safe for everyone

In-App Access

Our application needs to be granted internet access on your android device, so when using the application, please grant internet access to the application. If you do not grant internet access to the application, Our application cannot read information from external news websites and loads the application to show you the content of those news sites.

User object

The application is not designed for children. Only people of the appropriate age from about 13 years old will be able to understand the meaning of the images in the application and news content from news websites. It’s safe for everyone.

Secure data on the device

Because the application is just a tool to look up packages and Sim card information of companies providing telecommunications products, it is safe for your device. We do not design the software to be able to do this. access inside your device so it’s completely safe for your device.You won’t worry about unauthorized access to your photo album or camera,microphone or any other resources on your device.It’s safe all for your device.

App released by   Goose Software 2022-Alright reserver.