Ảnh chụp với Samsung galaxy A10S

Ảnh chụp với Samsung galaxy A10S khá sáng và đẹp!

Ảnh 1
Ánh 2

Nhìn chung là chất lượng ảnh khá là đẹp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *