Con robot này bé tẹo mà nó nhảy nhót kinh vãi,kkk

Xem cách nó nhảy tưng tưng thế mà nể thằng chế tạo ra nó ghê

Leave a Reply

Your email address will not be published.