DANH SÁCH GÓI CƯỚC-MOBIFONE

DANH SÁCH GÓI CƯỚC
STT Tên gói cước Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu Link chia sẻ nhanh
1 D30 Hot, Data                                              30,000 7 Ngày 7GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D30?rf=091ISA
2 6C120 Hot, Data, Thoại & SMS                                            720,000 180 Ngày 720GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6C120?rf=091ISA
3 C90N Hot, Data, Thoại & SMS                                              90,000 30 Ngày 120GB + 1050 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C90N?rf=091ISA
4 C120 Hot, Data                                            120,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C120?rf=091ISA
5 FD50 Hot, Data                                              50,000 30 Ngày 75GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FD50?rf=091ISA
6 12FD50 Hot, Data                                            600,000 360 Ngày 1800GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12FD50?rf=091ISA
7 ED50 Hot, Data                                              50,000 30 Ngày 30GB + Tài khoản mobiEdu https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED50?rf=091ISA
8 Y60 Data                                              60,000 30 Ngày 5GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-Y60?rf=091ISA
9 CV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                            119,000 30 Ngày 120GB + 530 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CV119?rf=091ISA
10 THAGA100 Hot, Data                                              50,000 30 Ngày 122GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-THAGA100?rf=091ISA
11 HP2 Hot, Data, Thoại & SMS                                            200,000 60 Ngày 8GB + 40 phút gọi trong nước và quốc tế https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HP2?rf=091ISA
12 F200 Data                                            200,000 30 Ngày 20GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F200?rf=091ISA
13 CB3 Data, Thoại & SMS                                              30,000 30 Ngày 2,3GB + 330 phút gọi https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CB3?rf=091ISA
14 GYM1 Hot, Data                                            100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GYM1?rf=091ISA
15 6DIP79 Data                                            474,000 180 Ngày 48GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6DIP79?rf=091ISA
16 BL5GT Hot, Data                                              50,000 30 Ngày 10GB + 3GB sử dụng Viber https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BL5GT?rf=091ISA
17 C190 Hot, Data, Thoại & SMS                                            190,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C190?rf=091ISA
18 3Z70 Data                                            210,000 90 Ngày 45GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3Z70?rf=091ISA
19 9FV99 Hot, Data                                            891,000 270 Ngày 270GB + Free truy cập FPT Play, Viber https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9FV99?rf=091ISA
20 FV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                            119,000 30 Ngày 90GB + 530 phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FV119?rf=091ISA
21 3DIP79 Data                                            237,000 90 Ngày 24GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DIP79?rf=091ISA
22 F150 Data                                            150,000 90 Ngày 9GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F150?rf=091ISA
23 MFY49T Hot, Data, Thoại & SMS                                              49,000 30 Ngày 2.5GB + 135 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY49T?rf=091ISA
24 24GIP12 Data                                        1,788,000 360 Ngày 720GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP12?rf=091ISA
25 GV119 Data, Thoại & SMS                                            119,000 30 Ngày 120GB + 530 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GV119?rf=091ISA
26 3Y60 Data                                            180,000 90 Ngày 15GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3Y60?rf=091ISA
27 3FD50 Hot, Data                                            150,000 90 Ngày 270GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3FD50?rf=091ISA
28 6C50N Hot, Data, Thoại & SMS                                            300,000 180 Ngày 180GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6C50N?rf=091ISA
29 6TS4G Data                                            594,000 180 Ngày 360GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TS4G?rf=091ISA
30 ON30 Data                                              30,000 30 Ngày 300MB + Free truy cập VTVCab ON https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ON30?rf=091ISA
31 3GIAITRI5 Data                                            150,000 90 Ngày 90GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GIAITRI5?rf=091ISA
32 128DMAX Data                                            600,000 420 Ngày 1428GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-128DMAX?rf=091ISA
33 CV99 Hot, Data                                              99,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CV99?rf=091ISA
34 9CV99 Hot, Data                                            891,000 270 Ngày 540GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9CV99?rf=091ISA
35 6FD50 Hot, Data                                            300,000 180 Ngày 720GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6FD50?rf=091ISA
36 WF Hot, Data                                            100,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-WF?rf=091ISA
37 12CS119 Hot, Data, Thoại & SMS                                        1,428,000 420 Ngày 1260GB + 7420 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CS119?rf=091ISA
38 12BL5G Hot, Data                                            600,000 420 Ngày 140GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12BL5G?rf=091ISA
39 6THAGA100 Hot, Data                                            300,000 180 Ngày 732GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6THAGA100?rf=091ISA
40 CS6N Hot, Data                                            540,000 180 Ngày 1080GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CS6N?rf=091ISA
41 CL50 Data                                              50,000 30 Ngày 30GB + Free truy cập TikTok, ClipTV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CL50?rf=091ISA
42 6CL50 Data                                            300,000 180 Ngày 180GB + Free truy cập TikTok, ClipTV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CL50?rf=091ISA
43 24THAGA7 Data                                            336,000 182 Ngày 182GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24THAGA7?rf=091ISA
44 3CL50 Data                                            150,000 90 Ngày 90GB + Free truy cập TikTok, ClipTV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CL50?rf=091ISA
45 TQT299 Thoại & SMS                                            299,000 30 Ngày 380 phút gọi quốc tế https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT299?rf=091ISA
46 MBH6 Trả trước                                            900,000 180 Ngày Ưu đãi wifi tốc độ cao, ưu đãi truyền hình cap… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MBH6?rf=091ISA
47 6F90N Hot, Data                                            540,000 180 Ngày 54GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6F90N?rf=091ISA
48 MBH12 Data                                        1,800,000 360 Ngày Ưu đãi wifi tốc độ cao, ưu đãi truyền hình cap… https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MBH12?rf=091ISA
49 CF150 Hot, Data, Thoại & SMS                                            150,000 30 Ngày 50GB tốc độ cao + 350 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF150?rf=091ISA
50 12DATA5 Hot, Data                                            600,000 360 Ngày 120GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12DATA5?rf=091ISA
51 6WFOK Hot, Data                                        1,494,000 210 Ngày Không giới hạn dung lượng data + Miễn phí VTVCabOn 149 kênh + Truyền hình K+ 4 kênh https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6WFOK?rf=091ISA
52 HDP100 Hot, Data, Thoại & SMS                                            100,000 30 Ngày 3GB + 100 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP100?rf=091ISA
53 HD90 Hot, Data                                              90,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD90?rf=091ISA
54 K90 Hot, Thoại & SMS                                              90,000 30 Ngày 90 phút ngoại mạng + Free nội mạng < 10 phút https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-K90?rf=091ISA
55 12DIP50 Data                                            600,000 360 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12DIP50?rf=091ISA
56 6Z70 Data                                            420,000 210 Ngày 105GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6Z70?rf=091ISA
57 9FV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                        1,071,000 270 Ngày 810GB + 4770 phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9FV119?rf=091ISA
58 3C120 Hot, Data, Thoại & SMS                                            360,000 90 Ngày 360GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3C120?rf=091ISA
59 HD200 Hot, Data                                            200,000 30 Ngày 18GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD200?rf=091ISA
60 HDY Data                                            100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDY?rf=091ISA
61 3D70 Data                                            210,000 90 Ngày 45GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3D70?rf=091ISA
62 24GDIP6 Data                                        1,314,000 180 Ngày 720GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP6?rf=091ISA
63 12DTHN Hot, Data                                            600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12DTHN?rf=091ISA
64 6HD70 Hot, Data                                            350,000 180 Ngày 42GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD70?rf=091ISA
65 D70 Data                                              70,000 30 Ngày 15GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D70?rf=091ISA
66 TT80 Hot, Data                                              80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TT80?rf=091ISA
67 3CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                                            300,000 90 Ngày 15GB + 780 phút gọi + 690 SMS + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF100?rf=091ISA
68 12CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                                        1,200,000 360 Ngày 60GB + 3120 phút gọi + 2760 SMS + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF100?rf=091ISA
69 8DMAX Data                                              50,000 30 Ngày 102GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8DMAX?rf=091ISA
70 9THAGA100 Hot, Data                                            450,000 270 Ngày 1098GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9THAGA100?rf=091ISA
71 24G3 Data                                            297,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24G3?rf=091ISA
72 CS119 Hot, Data, Thoại & SMS                                            119,000 30 Ngày 90GB + 530 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CS119?rf=091ISA
73 6MD100 Hot, Data                                            600,000 180 Ngày 360GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MD100?rf=091ISA
74 12GIAITRI5 Data                                            600,000 420 Ngày 420GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12GIAITRI5?rf=091ISA
75 6ED50 Hot, Data                                            300,000 180 Ngày 180GB + Tài khoản mobiEdu https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED50?rf=091ISA
76 12ED50 Hot, Data                                            600,000 360 Ngày 360GB + Tài khoản mobiEdu https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED50?rf=091ISA
77 3ED100 Hot, Data                                            300,000 90 Ngày 180GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED100?rf=091ISA
78 12CV99 Hot, Data                                        1,188,000 420 Ngày 840GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CV99?rf=091ISA
79 3CV119 Hot, Data                                            357,000 90 Ngày 360GB + 1590 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CV119?rf=091ISA
80 MFY199 Hot, Data, Thoại & SMS                                            199,000 30 Ngày 10GB + 520 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY199?rf=091ISA
81 24GDIP Data                                            219,000 30 Ngày 120GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP?rf=091ISA
82 3MD100 Hot, Data                                            300,000 90 Ngày 180GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MD100?rf=091ISA
83 12CL50 Data                                            600,000 360 Ngày 360GB + Free truy cập TikTok, ClipTV https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CL50?rf=091ISA
84 3MAX90 Hot, Data                                            270,000 90 Ngày 270GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MAX90?rf=091ISA
85 48THAGA7 Data                                            672,000 364 Ngày 364GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-48THAGA7?rf=091ISA
86 MB388 Hot, Data, Thoại & SMS                                            388,000 30 Ngày 388GB + 3888 phút nội mạng + 388 phút ngoại mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB388?rf=091ISA
87 RC1 Data, Thoại & SMS                                            250,000 3 Ngày 100MB + 10 phút gọi trong nước + 10 phút gọi quốc tế + 10 SMS + 10 phút nhận cuộc gọi https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC1?rf=091ISA
88 TQT199 Thoại & SMS                                            199,000 30 Ngày 250 phút gọi quốc tế https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT199?rf=091ISA
89 TQT99 Thoại & SMS                                              99,000 30 Ngày 100 phút gọi quốc tế https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT99?rf=091ISA
90 12F90N Hot, Data                                        1,080,000 360 Ngày 108GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12F90N?rf=091ISA
91 MC600 Data, Thoại & SMS                                            600,000 360 Ngày 5GB data/chu kỳ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC600?rf=091ISA
92 3CF120 Hot, Data, Thoại & SMS                                            360,000 90 Ngày 90GB tốc độ cao + 750 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF120?rf=091ISA
93 6CF120 Hot, Data, Thoại & SMS                                            720,000 210 Ngày 210GB tốc độ cao + 1750 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF120?rf=091ISA
94 F120 Data                                            120,000 30 Ngày 12GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F120?rf=091ISA
95 6CS100D Hot, Data                                            600,000 180 Ngày 360GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS100D?rf=091ISA
96 MC90 Hot, Trả trước, Thoại & SMS                                              90,000 60 Ngày 5GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC90?rf=091ISA
97 CB5 Data, Thoại & SMS                                              50,000 60 Ngày 5GB + 550 phút gọi https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CB5?rf=091ISA
98 FIKA Data                                              85,000 30 Ngày 8.5GB trong vùng + 1GB ngoài vùng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FIKA?rf=091ISA
99 MC149 Data, Thoại & SMS                                            149,000 60 Ngày 8GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC149?rf=091ISA
100 3KV60 Hot, Data                                            180,000 90 Ngày 15GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KV60?rf=091ISA
101 12D70 Data                                            840,000 420 Ngày 210GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12D70?rf=091ISA
102 3FV99 Hot, Data                                            297,000 90 Ngày 90GB + Free truy cập FPT Play, Viber https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3FV99?rf=091ISA
103 D15 Hot, Data                                              15,000 3 Ngày 3GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D15?rf=091ISA
104 HDP200 Hot, Data, Thoại & SMS                                            200,000 30 Ngày 6.5GB + 200 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP200?rf=091ISA
105 M79 Hot, Data, Thoại & SMS                                              79,000 30 Ngày 4GB + 1020 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-M79?rf=091ISA
106 X30 Hot, Data                                            100,000 30 Ngày 2.5GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-X30?rf=091ISA
107 3DTHN Hot, Data                                            150,000 90 Ngày 90GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DTHN?rf=091ISA
108 24GIP3 Data                                            447,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP3?rf=091ISA
109 24GDIP3 Data                                            657,000 90 Ngày 360GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP3?rf=091ISA
110 Z70 Data                                              70,000 30 Ngày 15GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-Z70?rf=091ISA
111 6Y60 Data                                            360,000 180 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6Y60?rf=091ISA
112 MFY99 Hot, Data, Thoại & SMS                                              99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99?rf=091ISA
113 24THAGA15 Data                                            600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24THAGA15?rf=091ISA
114 IPHN12 Data                                            300,000 180 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN12?rf=091ISA
115 CF50 Hot, Data, Thoại & SMS                                              50,000 30 Ngày 2.5GB + 135 phút gọi + 120 SMS + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF50?rf=091ISA
116 6CS60 Hot, Data                                            360,000 210 Ngày 42GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS60?rf=091ISA
117 6ED100 Hot, Data                                            600,000 180 Ngày 360GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED100?rf=091ISA
118 GIAITRI5 Data                                              50,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GIAITRI5?rf=091ISA
119 12CS60 Hot, Data                                            720,000 420 Ngày 84GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CS60?rf=091ISA
120 DIP50 Data                                              50,000 30 Ngày 5GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DIP50?rf=091ISA
121 CB Thoại & SMS                                                9,000 30 Ngày Dịch vụ chặn cuộc gọi MobiFone https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CB?rf=091ISA
122 9GV99 Data                                            891,000 270 Ngày 540GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9GV99?rf=091ISA
123 GV99 Data                                              99,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GV99?rf=091ISA
124 12HD120N Hot, Data                                        1,200,000 360 Ngày 720GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD120N?rf=091ISA
125 12MAX90 Hot, Data                                        1,080,000 420 Ngày 2100GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MAX90?rf=091ISA
126 18WF Hot, Data                                        1,800,000 540 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-18WF?rf=091ISA
127 2THAGA7 Data                                              30,000 14 Ngày 14GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-2THAGA7?rf=091ISA
128 R500 Thoại & SMS                                            500,000 7 Ngày 10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R500?rf=091ISA
129 RD300 Data                                            300,000 7 Ngày 8MB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD300?rf=091ISA
130 RH Data                                            100,000 7 Ngày 200MB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RH?rf=091ISA
131 6WF Hot, Data                                            600,000 180 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6WF?rf=091ISA
132 NC Hot, Thoại & SMS                                              12,000 30 Ngày Nhạc chờ Funring cơ bản https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NC?rf=091ISA
133 TQT49 Thoại & SMS                                              49,000 7 Ngày 40 phút gọi quốc tế https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT49?rf=091ISA
134 CS3N Hot, Data                                            270,000 90 Ngày 540GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CS3N?rf=091ISA
135 DATA5 Hot, Data                                              50,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DATA5?rf=091ISA
136 DP1500 Hot, Data, Thoại & SMS                                        1,500,000 90 Ngày 15GB + 1500 phút gọi + 1500 SMS nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP1500?rf=091ISA
137 HD400 Hot, Data                                            400,000 30 Ngày 44GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD400?rf=091ISA
138 T59 Trả trước, Thoại & SMS                                              59,000 30 Ngày 30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-T59?rf=091ISA
139 XP30 Data                                              40,000 30 Ngày 400MB + Free xem phim trên iflix https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-XP30?rf=091ISA
140 HSV50 Hot, Data                                              50,000 30 Ngày 5GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HSV50?rf=091ISA
141 21G Data                                              59,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-21G?rf=091ISA
142 24G Data                                              99,000 30 Ngày 90GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24G?rf=091ISA
143 MC299 Data, Thoại & SMS                                            299,000 60 Ngày 12GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC299?rf=091ISA
144 M10 Hot, Data                                              10,000 30 Ngày 500MB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-M10?rf=091ISA
145 2S50 Data                                            100,000 60 Ngày 10GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-2S50?rf=091ISA
146 THAGA5 Hot, Data                                              50,000 30 Ngày 100GB trong vùng + 2GB ngoài vùng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-THAGA5?rf=091ISA
147 12BL5GT Hot, Data                                            600,000 360 Ngày 120GB + 3GB sử dụng Viber https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12BL5GT?rf=091ISA
148 HSV25 Hot, Data                                              25,000 30 Ngày 2GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HSV25?rf=091ISA
149 F300 Data                                            300,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F300?rf=091ISA
150 3CS Data, Thoại & SMS                                            270,000 90 Ngày 90GB + 3150 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CS?rf=091ISA
151 6CS Data, Thoại & SMS                                            540,000 210 Ngày 210GB + 7350 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS?rf=091ISA
152 24GDIP12 Data                                        2,628,000 360 Ngày 1440GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP12?rf=091ISA
153 TS4G Data                                              99,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TS4G?rf=091ISA
154 MD100 Hot, Data                                            100,000 30 Ngày 60GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MD100?rf=091ISA
155 12CS Data, Thoại & SMS                                        1,080,000 420 Ngày 420GB + 14700 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CS?rf=091ISA
156 MFY99T Hot, Data, Thoại & SMS                                              99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99T?rf=091ISA
157 12HD90N Hot, Data                                            900,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD90N?rf=091ISA
158 12CV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                        1,428,000 420 Ngày 1680GB + 7420 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CV119?rf=091ISA
159 6CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                                            600,000 180 Ngày 30GB + 1560 phút gọi + 1380 SMS + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF100?rf=091ISA
160 8P Trả trước, Thoại & SMS                                              80,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 1500 SMS nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8P?rf=091ISA
161 3ED50 Hot, Data                                            150,000 90 Ngày 90GB + Tài khoản mobiEdu https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED50?rf=091ISA
162 6GIAITRI5 Data                                            300,000 210 Ngày 210GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6GIAITRI5?rf=091ISA
163 SF80 Data                                              80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SF80?rf=091ISA
164 12THAGA100 Hot, Data                                            600,000 360 Ngày 1464GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12THAGA100?rf=091ISA
165 RD500 Data                                            500,000 7 Ngày 15MB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD500?rf=091ISA
166 F500N Hot, Data                                            500,000 360 Ngày 48GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F500N?rf=091ISA
167 WFOK Hot, Data                                            249,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data + Miễn phí VTVCabOn 149 kênh + Truyền hình K+ 4 kênh https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-WFOK?rf=091ISA
168 6WFO Hot, Data                                            774,000 210 Ngày Không giới hạn dung lượng data + Miễn phí VTVCabOn 92 kênh https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6WFO?rf=091ISA
169 12CF150 Hot, Data, Thoại & SMS                                        1,800,000 420 Ngày 700GB tốc độ cao + 4900 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF150?rf=091ISA
170 HDP120 Hot, Data, Thoại & SMS                                            120,000 30 Ngày 4GB + 120 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP120?rf=091ISA
171 HDP70 Hot, Data, Thoại & SMS                                              70,000 30 Ngày 2GB + 70 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP70?rf=091ISA
172 F500 Data                                            500,000 360 Ngày 96GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F500?rf=091ISA
173 6CS100C Hot, Data, Thoại & SMS                                            600,000 180 Ngày 5GB + 50 phút ngoại mạng + 100 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS100C?rf=091ISA
174 HD120 Hot, Data                                            120,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD120?rf=091ISA
175 6BL5GT Hot, Data                                            300,000 180 Ngày 60GB + 3GB sử dụng Viber https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6BL5GT?rf=091ISA
176 C490 Data, Thoại & SMS                                            490,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C490?rf=091ISA
177 C200N Hot, Data                                            200,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C200N?rf=091ISA
178 12S50 Data                                            600,000 360 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12S50?rf=091ISA
179 12Z70 Data                                            840,000 420 Ngày 210GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12Z70?rf=091ISA
180 KV60 Hot, Data                                              60,000 60 Ngày 5GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KV60?rf=091ISA
181 21G3 Data                                            177,000 90 Ngày 135GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-21G3?rf=091ISA
182 21G12 Data                                            708,000 360 Ngày 540GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-21G12?rf=091ISA
183 HD99FIM Data                                              99,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập FIM+ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99FIM?rf=091ISA
184 HD500 Hot, Data                                            500,000 30 Ngày 55GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD500?rf=091ISA
185 CS Data, Thoại & SMS                                              90,000 30 Ngày 30GB + 1050 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CS?rf=091ISA
186 12GV119 Data, Thoại & SMS                                        1,428,000 420 Ngày 1680GB + 6360 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12GV119?rf=091ISA
187 3CF50 Hot, Data, Thoại & SMS                                            150,000 90 Ngày 7.5GB + 405 phút gọi + 360 SMS + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF50?rf=091ISA
188 12THAGA15 Data                                            300,000 180 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12THAGA15?rf=091ISA
189 8E Thoại & SMS                                              40,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 3000 SMS + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8E?rf=091ISA
190 BL5G Hot, Data                                              50,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BL5G?rf=091ISA
191 CS60 Hot, Data                                              60,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CS60?rf=091ISA
192 3CS119 Hot, Data, Thoại & SMS                                            357,000 90 Ngày 270GB + 1590 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CS119?rf=091ISA
193 12ED100 Hot, Data                                        1,200,000 360 Ngày 720GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED100?rf=091ISA
194 6CV99 Hot, Data                                            594,000 210 Ngày 420GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CV99?rf=091ISA
195 6CV119 Hot, Data                                            714,000 210 Ngày 840GB + 3710 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CV119?rf=091ISA
196 12CF50 Hot, Data, Thoại & SMS                                            600,000 360 Ngày 28GB + 1620 phút gọi + 1440 SMS + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF50?rf=091ISA
197 68DMAX Data                                            300,000 210 Ngày 714GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-68DMAX?rf=091ISA
198 6HD120 Hot, Data                                            600,000 180 Ngày 72GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD120?rf=091ISA
199 12HD200N Hot, Data                                        2,000,000 360 Ngày 1080GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD200N?rf=091ISA
200 3C90N Hot, Data, Thoại & SMS                                            270,000 90 Ngày 540GB + 3150 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3C90N?rf=091ISA
201 C120N Hot, Data, Thoại & SMS                                            120,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C120N?rf=091ISA
202 B2 Thoại & SMS                                            300,000 30 Ngày 4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B2?rf=091ISA
203 12THAGA7 Data                                            168,000 91 Ngày 91GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12THAGA7?rf=091ISA
204 RLC Data                                            100,000 30 Ngày 600MB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RLC?rf=091ISA
205 MB188 Hot, Data, Thoại & SMS                                            188,000 30 Ngày 188GB + 1888 phút nội mạng + 188 phút ngoại mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB188?rf=091ISA
206 3F90N Hot, Data                                            270,000 90 Ngày 27GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3F90N?rf=091ISA
207 12WFO Hot, Data                                        1,548,000 450 Ngày Không giới hạn dung lượng data + Miễn phí VTVCabOn 92 kênh https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12WFO?rf=091ISA
208 3CF150 Hot, Data, Thoại & SMS                                            450,000 90 Ngày 150GB tốc độ cao + 1050 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF150?rf=091ISA
209 CF120 Hot, Data, Thoại & SMS                                            120,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao + 250 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF120?rf=091ISA
210 HD70 Hot, Data                                              70,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD70?rf=091ISA
211 6HD200 Hot, Data                                        1,000,000 180 Ngày 132GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD200?rf=091ISA
212 F90 Data                                              90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90?rf=091ISA
213 6CS50 Hot, Thoại & SMS                                            300,000 180 Ngày 50 phút ngoại mạng + 100 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS50?rf=091ISA
214 HDP300 Hot, Data, Thoại & SMS                                            300,000 30 Ngày 10GB + 300 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP300?rf=091ISA
215 12C120 Hot, Data, Thoại & SMS                                        1,440,000 360 Ngày 1440GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12C120?rf=091ISA
216 21G6 Data                                            354,000 180 Ngày 270GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-21G6?rf=091ISA
217 HD79NCT Data                                              79,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập Nhạc của tui https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD79NCT?rf=091ISA
218 M50 Hot, Data                                              50,000 30 Ngày 4GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-M50?rf=091ISA
219 12KV60 Hot, Data                                            720,000 360 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KV60?rf=091ISA
220 S50 Data                                              50,000 30 Ngày 5GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-S50?rf=091ISA
221 YC30 Data                                              99,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YC30?rf=091ISA
222 6D70 Data                                            420,000 210 Ngày 105GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6D70?rf=091ISA
223 FV99 Hot, Data                                              99,000 30 Ngày 30GB + Free truy cập FPT Play, Viber https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FV99?rf=091ISA
224 6FV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                            714,000 180 Ngày 540GB + 3180 phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6FV119?rf=091ISA
225 12HD70N Hot, Data                                            500,000 360 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD70N?rf=091ISA
226 12DIP79 Data                                            984,000 360 Ngày 96GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12DIP79?rf=091ISA
227 6KV60 Hot, Data                                            360,000 180 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KV60?rf=091ISA
228 3S50 Data                                            150,000 90 Ngày 15GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3S50?rf=091ISA
229 3CS120 Hot, Data, Thoại & SMS                                            360,000 90 Ngày 360GB + 1650 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CS120?rf=091ISA
230 6GV99 Data                                            594,000 210 Ngày 420GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6GV99?rf=091ISA
231 24G6 Data                                            594,000 210 Ngày 420GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24G6?rf=091ISA
232 12MD100 Hot, Data                                        1,200,000 360 Ngày 720GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MD100?rf=091ISA
233 21GP12 Data                                            708,000 420 Ngày 45GB + Free truy cập ClipTV, Nhac.vn https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-21GP12?rf=091ISA
234 24GIP6 Data                                            894,000 180 Ngày 360GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP6?rf=091ISA
235 12C50N Hot, Data, Thoại & SMS                                            600,000 360 Ngày 360GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12C50N?rf=091ISA
236 6GV119 Data, Thoại & SMS                                            714,000 210 Ngày 840GB + 3710 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6GV119?rf=091ISA
237 6DTHN Hot, Data                                            300,000 180 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6DTHN?rf=091ISA
238 12C90N Hot, Data, Thoại & SMS                                        1,080,000 360 Ngày 1440GB + 12600 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12C90N?rf=091ISA
239 12WIFI Hot, Data                                        2,160,000 390 Ngày Không giới hạn dung lượng data https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12WIFI?rf=091ISA
240 R300 Thoại & SMS                                            300,000 7 Ngày 5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R300?rf=091ISA
241 RC3 Data, Thoại & SMS                                        1,000,000 7 Ngày 500MB + 50 phút gọi trong nước + 50 phút gọi quốc tế + 25 SMS + 50 phút nhận cuộc gọi https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC3?rf=091ISA
242 12WF Hot, Data                                        1,200,000 360 Ngày 120GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12WF?rf=091ISA
243 4THAGA7 Data                                              56,000 40 Ngày 40GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-4THAGA7?rf=091ISA
244 MB288 Hot, Data, Thoại & SMS                                            288,000 30 Ngày 288GB + 2888 phút nội mạng + 288 phút ngoại mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB288?rf=091ISA
245 6DATA5 Hot, Data                                            300,000 180 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6DATA5?rf=091ISA
246 12WFOK Hot, Data                                        2,988,000 450 Ngày Không giới hạn dung lượng data + Miễn phí VTVCabOn 149 kênh + Truyền hình K+ 4 kênh https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12WFOK?rf=091ISA
247 6HD90 Hot, Data                                            450,000 180 Ngày 54GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD90?rf=091ISA
248 6HD300 Hot, Data                                        1,500,000 180 Ngày 216GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD300?rf=091ISA
249 F250 Data                                            250,000 180 Ngày 18GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F250?rf=091ISA
250 DP200 Hot, Data, Thoại & SMS                                            200,000 60 Ngày 4GB + 200 phút nội mạng + 200 SMS nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP200?rf=091ISA
251 DP100 Hot, Data, Thoại & SMS                                            100,000 60 Ngày 2GB + 100 phút nội mạng + 100 SMS nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP100?rf=091ISA
252 HD300 Hot, Data                                            300,000 30 Ngày 33GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD300?rf=091ISA
253 MC99 Data, Thoại & SMS                                              99,000 30 Ngày 2GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC99?rf=091ISA
254 D90 Hot, Data                                              90,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D90?rf=091ISA
255 6DIP50 Data                                            300,000 180 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6DIP50?rf=091ISA
256 TIKA Data                                              50,000 30 Ngày 5GB trong vùng + 1GB ngoài vùng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIKA?rf=091ISA
257 6S50 Data                                            300,000 180 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6S50?rf=091ISA
258 HD119FIM Data                                            119,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập FIM+ https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD119FIM?rf=091ISA
259 12FV99 Hot, Data                                        1,188,000 360 Ngày 360GB + Free truy cập FPT Play, Viber https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12FV99?rf=091ISA
260 QT50 Data                                              50,000 30 Ngày 102GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-QT50?rf=091ISA
261 3FV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                            357,000 90 Ngày 270GB + 1590 phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3FV119?rf=091ISA
262 DP300 Hot, Data, Thoại & SMS                                            300,000 60 Ngày 6GB + 300 phút nội mạng + 300 SMS nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP300?rf=091ISA
263 C390 Data, Thoại & SMS                                            390,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C390?rf=091ISA
264 F70 Data                                              70,000 30 Ngày 7GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F70?rf=091ISA
265 CS120 Hot, Data, Thoại & SMS                                            120,000 30 Ngày 120GB + 550 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CS120?rf=091ISA
266 6CS120 Hot, Data, Thoại & SMS                                            720,000 180 Ngày 720GB + 3300 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS120?rf=091ISA
267 24GIP Data                                            149,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP?rf=091ISA
268 3GV99 Data                                            297,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GV99?rf=091ISA
269 12Y60 Data                                            720,000 360 Ngày 60GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12Y60?rf=091ISA
270 MFY399 Hot, Data, Thoại & SMS                                            399,000 30 Ngày 20GB + 1040 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY399?rf=091ISA
271 CF100 Hot, Data, Thoại & SMS                                            100,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi + 230 SMS + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF100?rf=091ISA
272 3THAGA100 Hot, Data                                            150,000 90 Ngày 366GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3THAGA100?rf=091ISA
273 3C50N Hot, Data, Thoại & SMS                                            150,000 90 Ngày 90GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3C50N?rf=091ISA
274 IPHN6 Hot, Data                                            150,000 90 Ngày 90GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN6?rf=091ISA
275 12TS4G Data                                        1,188,000 360 Ngày 720GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TS4G?rf=091ISA
276 24G12 Data                                        1,188,000 420 Ngày 840GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24G12?rf=091ISA
277 3CS60 Hot, Data                                            180,000 90 Ngày 18GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CS60?rf=091ISA
278 6CS119 Hot, Data, Thoại & SMS                                            714,000 210 Ngày 630GB + 3710 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS119?rf=091ISA
279 21GP Data                                              59,000 30 Ngày 60GB + Free truy cập ClipTV, Nhac.vn https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-21GP?rf=091ISA
280 MFY29T Hot, Data, Thoại & SMS                                              29,000 30 Ngày 1.8GB + 100 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY29T?rf=091ISA
281 3TS4G Data                                            297,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TS4G?rf=091ISA
282 ED100 Hot, Data                                            100,000 30 Ngày 60GB + Tài khoản mobiEdu, mSkill https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED100?rf=091ISA
283 12CS120 Hot, Data, Thoại & SMS                                        1,440,000 360 Ngày 1440GB + 6600 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CS120?rf=091ISA
284 12HD300N Hot, Data                                        3,000,000 360 Ngày 1440GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD300N?rf=091ISA
285 THAGA7 Data                                              14,000 7 Ngày 7GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-THAGA7?rf=091ISA
286 R1000 Thoại & SMS                                        1,000,000 7 Ngày 25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R1000?rf=091ISA
287 RD1000 Data                                        1,000,000 7 Ngày 35MB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD1000?rf=091ISA
288 F90N Hot, Data                                              90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90N?rf=091ISA
289 3DATA5 Hot, Data                                            150,000 90 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DATA5?rf=091ISA
290 3DIP50 Data                                            150,000 90 Ngày 15GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DIP50?rf=091ISA
291 G80 Data                                              80,000 30 Ngày 4GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-G80?rf=091ISA
292 DIP79 Data                                              79,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DIP79?rf=091ISA
293 8NCT Data, Thoại & SMS                                              50,000 30 Ngày 3GB + 120 phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8NCT?rf=091ISA
294 HD99NCT Data                                              99,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập Nhạc của tui https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99NCT?rf=091ISA
295 6C90N Hot, Data, Thoại & SMS                                            540,000 180 Ngày 720GB + 1050 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6C90N?rf=091ISA
296 6CS100T Hot, Thoại & SMS                                            600,000 180 Ngày 100 phút ngoại mạng + 300 phút nội mạng https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CS100T?rf=091ISA
297 12FV119 Hot, Data, Thoại & SMS                                        1,428,000 360 Ngày 1080GB + 6360 phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12FV119?rf=091ISA
298 6FV99 Hot, Data                                            594,000 180 Ngày 180GB + Free truy cập FPT Play, Viber https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6FV99?rf=091ISA
299 C290 Hot, Data, Thoại & SMS                                            290,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C290?rf=091ISA
300 M25 Hot, Data                                              25,000 30 Ngày 2GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-M25?rf=091ISA
301 DTHN Hot, Data                                              50,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DTHN?rf=091ISA
302 12GV99 Data                                        1,188,000 420 Ngày 840GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12GV99?rf=091ISA
303 3GV119 Data, Thoại & SMS                                            357,000 90 Ngày 360GB + 1590 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3GV119?rf=091ISA
304 9GV119 Data, Thoại & SMS                                        1,071,000 270 Ngày 1080GB + 4770 phút gọi … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9GV119?rf=091ISA
305 6CF50 Hot, Data, Thoại & SMS                                            300,000 180 Ngày 14GB + 810 phút gọi + 720 SMS + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF50?rf=091ISA
306 C50N Hot, Data, Thoại & SMS                                              50,000 30 Ngày 30GB + Free phút gọi + … https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C50N?rf=091ISA
307 10BL5G Hot, Data                                            500,000 360 Ngày 120GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-10BL5G?rf=091ISA
308 IPHN24 Data                                            600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN24?rf=091ISA
309 3CV99 Hot, Data                                            297,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CV99?rf=091ISA
310 6WIFI Hot, Data                                        1,400,000 210 Ngày Không giới hạn dung lượng data https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6WIFI?rf=091ISA
311 6BL5G Hot, Data                                            300,000 210 Ngày 70GB tốc độ cao https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6BL5G?rf=091ISA
312 B3 Thoại & SMS                                            500,000 30 Ngày 8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B3?rf=091ISA
313 RC2 Data, Thoại & SMS                                            500,000 3 Ngày 200MB + 20 phút gọi trong nước + 10 phút gọi quốc tế + 20 SMS + 20 phút nhận cuộc gọi https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC2?rf=091ISA
314 WFO Hot, Data                                            129,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data + Miễn phí VTVCabOn 92 kênh https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-WFO?rf=091ISA
315 6CF150 Hot, Data, Thoại & SMS                                            900,000 210 Ngày 350GB tốc độ cao + 2450 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF150?rf=091ISA
316 12CF120 Hot, Data, Thoại & SMS                                        1,440,000 420 Ngày 420GB tốc độ cao + 3500 phút thoại https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF120?rf=091ISA