Khi tháng 3 về khắp các miền quê lại rợp trời hoa Gạo nở đỏ rực thật là đẹp