Các tù nhân trong một nhà tù ở Texas phá cửa buồng giam để cứu nhân viên quản tù bị đột quỵ ,nhờ đó đã cứu sống quản giáo này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *