Di chuyển Trình phát

Di chuyển Trình phát
Đã kiểm tra với phiên bản: 5
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Di chuyển đối tượng người chơi bằng cách sử dụng đầu vào của người chơi và các lực vật lý.Đây là trạng thái hiện tại của tập lệnh này, vào cuối bài học này. Kịch bản này sẽ tiếp tục thay đổi và trưởng thành trong các bài học sau.

PlayerController

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class PlayerController : MonoBehaviour {

public float speed;

private Rigidbody rb;

void Start ()
{
rb = GetComponent<Rigidbody>();
}

void FixedUpdate ()
{
float moveHorizontal = Input.GetAxis ("Horizontal");
float moveVertical = Input.GetAxis ("Vertical");

Vector3 movement = new Vector3 (moveHorizontal, 0.0f, moveVertical);

rb.AddForce (movement * speed);
}
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *