Hướng dẫn trò chơi phiêu lưu

Hướng dẫn trò chơi phiêu lưu
Tìm hiểu cách tạo các hệ thống được sử dụng để phát triển trò chơi phiêu lưu trong dự án cấp trung cấp này. Trình bày trong 6 giai đoạn, dự án này sẽ dạy cho bạn một loạt các kỹ thuật lập trình để giúp bạn kiến trúc sư tốt hơn các dự án của bạn.
Tải xuống Trang trình bày dưới dạng PDFhttps://oc.unity3d.com/index.php/s/wCRC5C2WrNdvuBQ?_ga=2.62890284.1082230255.1536856804-659907597.1536596969

Mỗi giai đoạn có dự án riêng của nó nhưng nếu bạn muốn dự án hoàn thành và nhận xét kịch bản
tải về tại đâyhttps://www.assetstore.unity3d.com/en/?&_ga=2.126321165.1082230255.1536856804-659907597.1536596969#!/content/76216

Các giai đoạn đào tạo trong ngày
1. Người chơi

2. Người chơi (Tiếp theo)

3. Khoảng không quảng cáo

4. Điều kiện

5. phản ứng

6. tương tác

7. Trạng thái trò chơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *