Giới thiệu về Roll-a-Ball

Giới thiệu về Roll-a-Ball
Đã kiểm tra với phiên bản: 5
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Giới thiệu về bài tập Roll-a-ball, hiển thị trò chơi cuối cùng và mô tả những gì sẽ được đề cập trong bài tập này.

Trong bài tập mới bắt đầu này, chúng ta sẽ

00:03 – 00:05
để tạo ra một trò chơi rất đơn giản nhưng có thể chơi được

00:05 – 00:07
sử dụng nhiều khái niệm cơ bản từ

00:07 – 00:09
mô-đun hướng dẫn cho người mới bắt đầu.

00:09 – 00:11
Chúng tôi sẽ làm một trò chơi cuộn bóng

00:11 – 00:13
chúng tôi sẽ thu thập các đối tượng trò chơi đặc biệt.

00:13 – 00:15
Chúng ta sẽ thấy cách tạo đối tượng trò chơi mới,

00:15 – 00:18
thêm các thành phần vào các đối tượng trò chơi này,

00:18 – 00:20
đặt các giá trị trên thuộc tính và vị trí của chúng

00:20 – 00:23
các đối tượng trò chơi này trong cảnh để tạo trò chơi.

00:23 – 00:25
Trong trò chơi của chúng tôi, người chơi sẽ điều khiển một quả bóng

00:25 – 00:27
lăn xung quanh bảng trò chơi.

00:27 – 00:30
Chúng tôi sẽ di chuyển bóng bằng cách sử dụng vật lý và lực lượng.

00:30 – 00:32
Chúng tôi sẽ xem xét đầu vào từ trình phát

00:32 – 00:34
thông qua bàn phím và chúng tôi sẽ sử dụng

00:34 – 00:36
đầu vào để áp dụng lực cho quả bóng, làm cho nó

00:36 – 00:37
di chuyển trong khung cảnh của chúng tôi.

00:37 – 00:39
Chúng ta sẽ thấy cách phát hiện sự tiếp xúc giữa

00:39 – 00:42
bóng của người chơi và các đối tượng trò chơi pick-up,

00:42 – 00:44
và sử dụng các sự kiện này để thu thập các sự kiện này

00:44 – 00:46
chọn đối tượng trò chơi.

00:46 – 00:48
Khi chúng ta hoàn thành, chúng ta sẽ làm một cách đơn giản

00:48 – 00:50
trò chơi cuộn bóng nơi điều khiển trình phát

00:50 – 00:51
bóng bằng bàn phím, nhặt lên và

00:51 – 00:53
đếm các vật thể thu thập đặc biệt,

00:53 – 00:55
hiển thị số lượng hiện tại và kết thúc trò chơi

00:55 – 00:57
khi tất cả các đối tượng trò chơi

00:57 – 00:58
đã được chọn.

00:58 – 01:01
Chúng tôi sẽ không cần nhập bất kỳ nội dung nào cho dự án này.

01:01 – 01:03
Chúng tôi sẽ không sử dụng các mô hình, kết cấu,

01:03 – 01:05
âm thanh hoặc hình động cho bài tập này.

01:05 – 01:07
Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các hình dạng nguyên thủy

01:07 – 01:10
như hình khối, hình cầu và mặt phẳng

01:10 – 01:12
do Unity cung cấp.

01:12 – 01:14
Để bắt đầu, hãy bắt đầu với bài tập 1, nơi chúng tôi

01:14 – 01:16
thiết lập trò chơi của chúng tôi và bắt đầu các đối tượng trò chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *