Tổ chức phi lợi nhuận The Ocean Cleanup đang tiếp tục sứ mệnh loại bỏ ô nhiễm nhựa trên thế giới bằng cách đánh bắt nó trước khi nó ra biển.

Tổ chức phi lợi nhuận The Ocean Cleanup đang tiếp tục sứ mệnh loại bỏ ô nhiễm nhựa trên thế giới bằng cách đánh bắt nó trước khi nó ra biển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *