Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học về Bộ trò chơi 2D.

Bạn đã làm điều đó, công việc tốt đẹp!
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học về Bộ trò chơi 2D.

Không có gì bí mật khi Bộ công cụ trò chơi 2D đầy phấn khởi để khám phá, vì vậy sau khi bạn đã hoàn thành công việc của mình, hãy trở lại đó và tiếp tục tạo cấp độ mới để Ellen khám phá!

Cần nguồn cảm hứng? Hãy thử phát qua các cảnh sẵn sàng được tìm thấy trong thư mục Cảnh. Bạn có thể mở “Start” Scene và chơi tất cả các cách thông qua Zone5.

Xin chúc mừng và tiếp tục!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *