Giới thiệu về Walkthrough

Giới thiệu về Walkthrough
Đã kiểm tra với phiên bản: 2018.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Đây là một hướng dẫn chuyên sâu sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng một cấp độ bằng cách sử dụng ProBuilder và PolyBrush thông qua việc sử dụng tất cả các tính năng tương tác và đặt mặc quần áo được tìm thấy trong bộ công cụ 3D.

Hầu hết các hướng dẫn có thể được sử dụng như một hướng dẫn độc lập nhưng hãy tham khảo các hướng dẫn có liên quan trong suốt để hiểu sâu hơn.

Nếu bạn muốn tăng tốc nhanh, vui lòng tham khảo Hướng dẫn bắt đầu nhanh vì nó có các hướng dẫn và ví dụ nhỏ hơn và tự chứa hơn.

Để bắt đầu, hãy tạo một cảnh mới bằng cách làm theo hướng dẫn bắt đầu nhanh được tìm thấy tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *