Mở rộng không gian Shooter: Kẻ thù, nhiều mối nguy hiểm, di chuyển BG …

Mở rộng không gian Shooter: Kẻ thù, nhiều mối nguy hiểm, di chuyển BG …
Đã kiểm tra với phiên bản: 5.2
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Trong phiên này, chúng tôi sẽ mở rộng dự án Space Shooter bằng cách thực hiện “Chương cuối cùng” của dự án. Ban đầu được dự định là “mục tiêu kéo dài” để học sinh tự thực hiện, chúng tôi sẽ đề cập đến cách thêm kẻ thù với thao tác cơ bản và bắn súng, các mối nguy hiểm khác của các loại khác nhau và cuộn nền.
Xin lưu ý rằng phần mở rộng này cho dự án Space Shooter đã được hoàn thành trong phiên bản Unity 5.2.

Khi kịch bản trong Unity 5, có một thay đổi quan trọng. Các thành phần phổ biến không còn được lưu trong bộ nhớ cache và không có “tham chiếu trợ giúp” truy cập chúng. Các kịch bản trong phần mở rộng này cho Space Shooter đã được viết để làm việc với Unity 5.2 và không sử dụng chúng. Đây là một sự thay đổi so với các bài học trước trong loạt bài này.

Vui lòng tham khảo Trang Q & A chính thức trên Diễn đàn để biết Câu hỏi thường gặp về nâng cấp và hỏi bất kỳ câu hỏi nào.

BGScroller

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class BGScroller : MonoBehaviour
{

public float scrollSpeed;
public float tileSizeZ;

private Vector3 startPosition;

void Start ()
{
startPosition = transform.position;
}

void Update ()
{
float newPosition = Mathf.Repeat (Time.time * scrollSpeed, tileSizeZ);
transform.position = startPosition + Vector3.forward * newPosition;
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


DestroyByBoundary

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class DestroyByBoundary : MonoBehaviour
{
void OnTriggerExit (Collider other)
{
Destroy (other.gameObject);
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


DestroyByContact

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class DestroyByContact : MonoBehaviour
{
public GameObject explosion;
public GameObject playerExplosion;
public int scoreValue;

private GameController gameController;

void Start ()
{
GameObject gameControllerObject = GameObject.FindWithTag ("GameController");
if (gameControllerObject != null)
{
gameController = gameControllerObject.GetComponent <GameController>();
}
if (gameController == null)
{
Debug.Log ("Cannot find 'GameController' script");
}
}

void OnTriggerEnter (Collider other)
{
if (other.CompareTag ("Boundary") || other.CompareTag ("Enemy"))
{
return;
}

if (explosion != null)
{
Instantiate (explosion, transform.position, transform.rotation);
}

if (other.tag == "Player")
{
Instantiate(playerExplosion, other.transform.position, other.transform.rotation);
gameController.GameOver();
}

gameController.AddScore (scoreValue);
Destroy (other.gameObject);
Destroy (gameObject);
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8< /div>

9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


DestroyByTime

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class DestroyByTime : MonoBehaviour
{
public float lifetime;

void Start ()
{
Destroy (gameObject, lifetime);
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


EvasiveManeuver

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class EvasiveManeuver : MonoBehaviour
{

public float dodge;
public float smoothing;
public float tilt;
public Vector2 startWait;
public Vector2 maneuverTime;
public Vector2 maneuverWait;
public Boundary boundary;

private float currentSpeed;
private float targetManeuver;
private Rigidbody rb;

void Start ()
{
rb = GetComponent <Rigidbody> ();
currentSpeed = rb.velocity.z;
StartCoroutine (Evade ());
}

IEnumerator Evade()
{
yield return new WaitForSeconds (Random.Range (startWait.x, startWait.y));

while (true)
{
targetManeuver = Random.Range (1, dodge) * -Mathf.Sign (transform.position.x);
yield return new WaitForSeconds (Random.Range (maneuverTime.x, maneuverTime.y));
targetManeuver = 0;
yield return new WaitForSeconds (Random.Range (maneuverWait.x, maneuverWait.y));
}
}

void FixedUpdate ()
{
float newManeuver = Mathf.MoveTowards (rb.velocity.x, targetManeuver, Time.deltaTime * smoothing);
rb.velocity = new Vector3 (newManeuver, 0.0f, currentSpeed);
rb.position = new Vector3
(
Mathf.Clamp (rb.position.x, boundary.xMin, boundary.xMax),
0.0f,
Mathf.Clamp (rb.position.z, boundary.zMin, boundary.zMax)
);

rb.rotation = Quaternion.Euler (0.0f, 0.0f, rb.velocity.x * -tilt);
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


GameController

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class GameController : MonoBehaviour
{
public GameObject[] hazards;
public Vector3 spawnValues;
public int hazardCount;
public float spawnWait;
public float startWait;
public float waveWait;

public GUIText scoreText;
public GUIText restartText;
public GUIText gameOverText;

private bool gameOver;
private bool restart;
private int score;

void Start ()
{
gameOver = false;
restart = false;
restartText.text = "";
gameOverText.text = "";
score = 0;
UpdateScore ();
StartCoroutine (SpawnWaves ());
}

void Update ()
{
if (restart)
{
if (Input.GetKeyDown (KeyCode.R))
{
Application.LoadLevel (Application.loadedLevel);
}
}
}

IEnumerator SpawnWaves ()
{
yield return new WaitForSeconds (startWait);
while (true)
{
for (int i = 0; i < hazardCount; i++)
{
GameObject hazard = hazards[Random.Range (0, hazards.Length)];
Vector3 spawnPosition = new Vector3 (Random.Range (-spawnValues.x, spawnValues.x), spawnValues.y, spawnValues.z);
Quaternion spawnRotation = Quaternion.id entity;
Instantiate (hazard, spawnPosition, spawnRotation);
yield return new WaitForSeconds (spawnWait);
}
yield return new WaitForSeconds (waveWait);

if (gameOver)
{
restartText.text = "Press 'R' for Restart";
restart = true;
break;
}
}
}

public void AddScore (int newScoreValue)
{
score += newScoreValue;
UpdateScore ();
}

void UpdateScore ()
{
scoreText.text = "Score: " + score;
}

public void GameOver ()
{
gameOverText.text = "Game Over!";
gameOver = true;
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


Mover

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class Mover : MonoBehaviour
{
public float speed;

private Rigidbody rb;

void Start()
{
rb = GetComponent<Rigidbody> ();
rb.velocity = transform.forward * speed;
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


PlayerController

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

[System.Serializable]
public class Done_Boundary
{
public float xMin, xMax, zMin, zMax;
}

public class Done_PlayerController : MonoBehaviour
{
public float speed;
public float tilt;
public Done_Boundary boundary;

public GameObject shot;
public Transform shotSpawn;
public float fireRate;

private float nextFire;

void Update ()
{
if (Input.GetButton("Fire1") && Time.time > nextFire)
{
nextFire = Time.time + fireRate;
Instantiate(shot, shotSpawn.position, shotSpawn.rotation);
GetComponent<AudioSource>().Play ();
}
}

void FixedUpdate ()
{
float moveHorizontal = Input.GetAxis ("Horizontal");
float moveVertical = Input.GetAxis ("Vertical");

Vector3 movement = new Vector3 (moveHorizontal, 0.0f, moveVertical);
GetComponent<Rigidbody>().velocity = movement * speed;

GetComponent<Rigidbody>().position = new Vector3
(
Mathf.Clamp (GetComponent<Rigidbody>().position.x, boundary.xMin, boundary.xMax),
0.0f,
Mathf.Clamp (GetComponent<Rigidbody>().position.z, boundary.zMin, boundary.zMax)
);

GetComponent<Rigidbody>().rotation = Quaternion.Euler (0.0f, 0.0f, GetComponent<Rigidbody>().velocity.x * -tilt);
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


RandomRotator

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class RandomRotator : MonoBehaviour
{
public float tumble;

private Rigidbody rb;

void Start ()
{
rb = GetComponent <Rigidbody> ();
rb.angularVelocity = Random.insideUnitSphere * tumble;
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


WeaponController

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class WeaponController : MonoBehaviour
{

public GameObject shot;
public Transform shotSpawn;
public float fireRate;
public float delay;

private AudioSource audioSource;

void Start ()
{
audioSource = GetComponent<AudioSource> ();
InvokeRepeating ("Fire", delay, fireRate);
}

void Fire ()
{
Instantiate (shot, shotSpawn.position, shotSpawn.rotation);
audioSource.Play ();
}
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *