Người điều khiển trò chơi

Người điều khiển trò chơi
Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Viết một bộ điều khiển để sinh ra các mối nguy hiểm của chúng tôi, theo dõi và hiển thị điểm số của chúng tôi, kết thúc trò chơi và cho phép trò chơi được khởi động lại.

GameController

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class GameController : MonoBehaviour
{
public GameObject hazard;
public Vector3 spawnValues;

void Start ()
{
SpawnWaves ();
}

void SpawnWaves ()
{
Vector3 spawnPosition = new Vector3 (Random.Range (-spawnValues.x, spawnValues.x), spawnValues.y, spawnValues.z);
Quaternion spawnRotation = Quaternion.identity;
Instantiate (hazard, spawnPosition, spawnRotation);
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *