Vụ nổ

Vụ nổ
Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Thêm các vụ nổ vào hiện trường khi các mối nguy hiểm hoặc người chơi bị phá hủy.

DestroyByContact

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class DestroyByContact : MonoBehaviour
{
public GameObject explosion;
public GameObject playerExplosion;

void OnTriggerEnter(Collider other)
{
if (other.tag == "Boundary")
{
return;
}
Instantiate(explosion, transform.position, transform.rotation);
if (other.tag == "Player")
{
Instantiate(playerExplosion, other.transform.position, other.transform.rotation);
gameController.GameOver ();
}
Destroy(other.gameObject); Destroy(gameObject);
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *