Ranh giới

Ranh giới
Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Tạo một hộp giới hạn để tiêu diệt bất kỳ đối tượng nào rời khỏi khu vực trò chơi.

DestroyByBoundary

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class DestroyByBoundary : MonoBehaviour
{
void OnTriggerExit(Collider other)
{
Destroy(other.gameObject);
}
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *