Chụp ảnh

Chụp ảnh
Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Viết mã và thiết lập cảnh để chụp ảnh.

PlayerController

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

[System.Serializable]
public class Boundary
{
public float xMin, xMax, zMin, zMax;
}

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
public float speed;
public float tilt;
public Boundary boundary;

public GameObject shot;
public Transform shotSpawn;
public float fireRate;

private float nextFire;

void Update ()
{
if (Input.GetButton("Fire1") && Time.time > nextFire)
{
nextFire = Time.time + fireRate;
Instantiate(shot, shotSpawn.position, shotSpawn.rotation);
}
}

void FixedUpdate ()
{
float moveHorizontal = Input.GetAxis ("Horizontal");
float moveVertical = Input.GetAxis ("Vertical");

Vector3 movement = new Vector3 (moveHorizontal, 0.0f, moveVertical);
rigidbody.velocity = movement * speed;

rigidbody.position = new Vector3
(
Mathf.Clamp (rigidbody.position.x, boundary.xMin, boundary.xMax),
0.0f,
Mathf.Clamp (rigidbody.position.z, boundary.zMin, boundary.zMax)
);

rigidbody.rotation = Quaternion.Euler (0.0f, 0.0f, rigidbody.velocity.x * -tilt);
}
}


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *