Tạo một cảnh mới

Tạo một cảnh mới Đã kiểm tra với phiên bản: 2018.1 – – Khó khăn: Người mới bắt đầu Hãy bắt đầu bằng cách tạo một cảnh mới. Chúng tôi đã tạo ra một công cụ có thể tạo ra một cảnh với mọi thứ bạn cần để có mặt đất và Ellen, anh hùng của chúng tôi, có thể chạy xung quanh và tấn công. Chuyển đến Công cụ Kit> Tạo cảnh mới

Trong Tên cảnh mới, nhập tên cho cảnh của bạn.

Nhấp vào Tạo
Cảnh mới của bạn sẽ hiển thị mặt đất, Ellen, một số giao diện người dùng và Menu trò chơi.

  • At the top of the Editor, Press Play
The controls for Ellen (our player character) are as follows:
Move W, S, A, D
Jump Space
Melee Left Click
Camera Controls Mouse
Pause ESC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *