Thêm nền

Kiểm tra với phiên bản: 5.1 – – Khó khăn: Người mới bắt đầu Thêm hình nền phía sau khu vực trò chơi.

Xin lưu ý rằng dự án này đã được phát triển cho phiên bản Unity 4. Nó hiện đang hoạt động, và đã được kiểm tra, với Unity phiên bản 5.1. Vui lòng bật chú thích khi xem video, vì chúng tôi có thể thêm chú thích cho video khi có sự khác biệt giữa nội dung đã ghi và phiên bản Unity hiện tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *