Di chuyển trình phát

 Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1 – – Khó khăn: Người mới bắt đầu Viết mã C # đơn giản để nắm bắt đầu vào của người chơi và di chuyển tàu người chơi

PlayerController

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

[System.Serializable]
public class Boundary
{
public float xMin, xMax, zMin, zMax;
}

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
public float speed;
public float tilt;
public Boundary boundary;

void FixedUpdate ()
{
float moveHorizontal = Input.GetAxis ("Horizontal");
float moveVertical = Input.GetAxis ("Vertical");

Vector3 movement = new Vector3 (moveHorizontal, 0.0f, moveVertical);
rigidbody.velocity = movement * speed;

rigidbody.position = new Vector3
(
Mathf.Clamp (rigidbody.position.x, boundary.xMin, boundary.xMax),
0.0f,
Mathf.Clamp (rigidbody.position.z, boundary.zMin, boundary.zMax)
);

rigidbody.rotation = Quaternion.Euler (0.0f, 0.0f, rigidbody.velocity.x * -tilt);
}
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *