Thiết lập dự án

Khó khăn: Người mới bắt đầu Tạo một dự án mới, nhập nội dung, thiết lập mục tiêu xây dựng và các chi tiết liên quan đến dự án khác.


Xin lưu ý rằng dự án này đã được phát triển cho phiên bản Unity 4. Nó hiện đang hoạt động, và đã được kiểm tra, với Unity phiên bản 5.1. Vui lòng bật chú thích khi xem video, vì chúng tôi có thể thêm chú thích cho video khi có sự khác biệt giữa nội dung đã ghi và phiên bản Unity hiện tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *