Giới thiệu về Space Shooter

Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Giới thiệu về dự án Space Shooter, hiển thị trò chơi cuối cùng và mô tả những gì sẽ được đề cập trong dự án này. Xin lưu ý rằng dự án này đã được phát triển cho phiên bản Unity 4. Nó hiện đang hoạt động, và đã được kiểm tra, với Unity phiên bản 5.1. Vui lòng bật chú thích khi xem video, vì chúng tôi có thể thêm chú thích cho video khi có sự khác biệt giữa nội dung đã ghi và phiên bản Unity hiện tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *