Monthly Archives: March 2024

Khí chất thực sự rất quan trọng

KHÍ CHẤT QUAN TRỌNG KHÔNG … KHỔ KHÔNG THAN: 1. Đừng bao giờ kể khổ với bất kỳ ai, vì 80% số người nghe đều không quan tâm, 20% còn lại chỉ lấy làm trò cười. 2. Nếu chúng ta sống nông cạn như một cái đĩa, nghĩ cái gì …

Read More »

Bài thơ hay quá

S.inh lão b.ệ.nh t.ử một đời, Năng nhặt ch.ặ.t bị có thời gi.à.u sang. Giữa đường đ.ứt gánh d.ở dang, Không nơi nương tựa lang thang trên đường. Sống phải trên kính dưới nhường, Anh em m.á.u m.ủ phải thương nhau cùng. Con d.a.o hai l.ưỡi đừng dùng, Đồng tâm …

Read More »
Translate »