Chính sách an toàn dữ liệu-Privacy policy Game

1.Thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng

Trò chơi này của chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của người sử dụng.

Ứng dụng trò chơi này của chúng tôi là an toàn cho tất cả mọi người sử dụng,chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng cả.

2.Quyền yêu cầu khi sử dụng ứng dụng.

Ứng dụng(Trò chơi) của chùng tôi hầu hết là các ứng dụng miễn phí ,chúng tôi nhúng các quảng cáo google admobe bên trong ứng dụng nên chúng tôi cần bạn cho phép thiết bị của người sử dụng quyền truy cập internet để phục vụ mục đích hiển thị các quảng cáo đó.

Ngoài ra chúng tôi không thiết kế các ứng dụng(Trò chơi) này đòi hỏi bất kỳ quyền nào khác.

3.Bảo vệ dữ liệu người dùng

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân của người sử dụng ứng dụng nên chúng tôi không lưu trữ hay thu thập thông tin cá nhân nào của người sử dụng

Chúng tôi không thiết kế các trò chơi đòi hỏi người sử dụng phải đăng ký tài khoản và chia sẻ thông tin cá nhân  thông qua các ứng dụng trò chơi của chúng tôi.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người sử dụng nên cũng không bao giờ lưu trữ chúng.

Nếu người sử dụng sử dụng các ứng dụng trò chơi và click vào các quảng cáo google admob và được chuyển hướng đến các website của các nhà quảng cáo trên intenet thông qua các banner quảng cáo trong ứng dụng của chúng tôi và sau đó đăng ký tài khoản chia sẻ thông tin cá nhân.. với các website của các nhà quảng cáo đó thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính an toàn đối với thông tin cá nhân của người sử dụng.Trách nhiệm đó sẽ thuộc về chủ sở hữu website đích đó và chính ý thức bảo vệ thông tin cá nhân đó của người sử dụng mà không phải là trách nhiệm của chúng tôi.

Người sử dụng phải tự cân nhắc và quyết định và tự bảo vệ mình xem là có đăng ký,chia sẻ các dữ liệu cá nhân của mình trên các website đích đó hay không.

4.Quản lý tài khoản người dùng

Tất cả các ứng dụng của chúng tôi được thiết kế mà không cho phép hay yêu cầu người sử dụng ứng dụng phải tạo hay được yêu cầu tạo tài khoản trong khi dùng ứng dụng nên chúng tôi không quản lý hay lưu trữ hay thu thập bất kỳ thông tin tài khoản cá nhân nào của người dùng cả.Chính vì vậy chúng tôi sẽ không phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến tạo mới,chỉnh sửa,khôi phục hay xóa tài khoản người dùng khi họ sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi không thiết kế ứng dụng để thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng và cũng không có mục nào yêu cầu tạo tài khoản trong ứng dụng của chúng tôi cả.

Nếu các ứng dụng của chúng tôi mở ra cho người dùng các webview dẫn đến các website đích có chứa thông tin hữu ích cần cho người dùng mà trên các website đích đó có mục tạo tài khoản người dùng thì người dùng phải cân nhắc là có nên tạo tài khoản trên các website đích đó hay không.Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc người sử dụng tạo tài khoản trên các website đích đó thông qua các webview trong ứng dụng của chúng tôi.

Các tài khoản người sử dụng tạo hay đăng ký trên các website đích đó sẽ thuộc quyền quản lý của các website đích đó mà  không liên quan gì đến chúng tôi,quyền quyết định mở tài khoản trên các website đích đó thuộc về người sử dụng và quyền quản lý các tài khoản mà người dùng tạo ra trên các website đích đó thuộc về ban quản trị website đich đó ,chúng tôi không liên quan và không quản lý bất kỳ thông tin cá nhân hay thông tin tài khoản nào của người sử dụng cả.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin hay cho phép người dùng tạo tài khoản trong ứng dụng của chúng tôi nên chúng tôi không cần có hoạt động quản lý các thông tin đó và cũng không chia sẻ thông tin gì cho bất kỳ bên thứ 3 nào cả.

5.An toàn đối với thiết bị của người dùng

Ứng dụng của chúng tôi về bản chất chỉ là một trò chơi điện tử được thiết kế bằng unity mà thôi.Chúng an toàn cho thiết bị và chính bản thân thông tin người sử dụng.

Hy vọng các ứng dụng của chúng tôi là hữu ích đối với mọi người.

 

1.Collect users’ personal data

Our game does not collect any personal data from users.

Our game application is safe for everyone to use, we do not collect any personal information from users.

2. Permissions required when using the application.

Our applications (Games) are mostly free applications, we embed google admobe ads inside the application so we need you to allow the user’s device to access the internet to serve the service. the purpose of displaying those ads.

Also we do not design these applications(Games) to require any other permissions.

3.Protect user data

We do not collect any personal information of application users, so we do not store or collect any personal information of users.

We do not design games that require users to register accounts and share personal information  through our game applications.

We do not collect any personal information from users, so we never store it.

If the user uses game applications and clicks on google admob ads and is redirected to the advertisers’ websites on the internet through advertising banners in our application and then registers account shares personal information.. with those advertisers’ websites, we are not responsible for the safety of users’ personal information. That responsibility will belong to the owner. That destination website and the user’s awareness of protecting personal information are not our responsibility.

Users must consider, decide and protect themselves whether to register and share their personal data on those destination websites or not.

4.Manage user accounts

All of our applications are designed without allowing or requiring users of the application to create or be required to create an account while using the application, so we do not manage or store or collect any any user’s personal account information. Therefore, we will not have to perform obligations related to creating, editing, restoring or deleting user accounts when they use our application. we.

We don’t design our apps to collect users’ personal data, and there’s nothing in our apps that requires creating an account.

If our applications open to users webviews leading to destination websites that contain useful information needed by users and on those destination websites there is a section to create user accounts, users must consider whether Should you create accounts on those destination websites or not? We are not responsible for users creating accounts on those destination websites through webviews in our application.

User accounts created or registered on those destination websites will be under the management of those destination websites and have nothing to do with us. The right to decide to open accounts on those destination websites belongs to the user. and the right to manage the accounts that users create on those target websites belongs to the management board of that target website. We are not involved and do not manage any personal information or account information of users. use it all.

We do not collect any information or allow users to create accounts in our application, so we do not need to manage that information and do not share any information with any third parties. 3 at all.

5.Safe for users’ devices

Our application is essentially just a video game designed in unity. They are safe for the device and the user’s information.

Hope our applications are useful to everyone.

​All our software are design by Goose software Alright Reserve 2030

Translate »