Tạo ảnh

Đã kiểm tra với phiên bản: 5.1
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Tạo ảnh bằng cách ghép ảnh nghệ thuật, thành phần vật lý và mã C # tùy chỉnh.

Mover

Expand view

Copy code
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class Mover : MonoBehaviour
{
public float speed;

void Start ()
{
rigidbody.velocity = transform.forward * speed;
}
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *