Privacy 10-2

Chính sách an toàn dữ liệu-Privacy policy App-ver2.

1.Thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng

Ứng dụng của chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của người sử dụng.

Chúng tôi thiết kế ứng dụng này chỉ nhằm giúp người sử dụng truy cập nhanh đến các trang web trên internet

có chứa các thông tin mà người sử dụng đang muốn tìm kiếm hoặc tra cứu hay tìm hiểu các thông tin liên quan đến mục đích sư dụng thông tin của người dùng thông qua cách truy cập nhanh đến các trang web đích bằng webview trong ứng dụng android.

Vì vậy người sử dụng có thể hiểu ứng dụng này của chúng tôi đơn thuần chỉ là một công cụ giúp truy cập đến các website trên internet thông qua các tab hay activity chứa thành phần webview trong ứng dụng android mà thôi.

Thay vì truy cập đến wesbsite nào đó có chứa thông tin mà người dùng cần thì thông qua ứng dụng này chúng tôi đã chỉ ra cho người dùng website đích có chứa thông tin mà người dùng đang nhắm đến thông qua các webview mà chúng tôi nhúng trong ứng dụng và chia sẻ đến bạn các website đích đó trong nội tại bên trong của ứng dụng mà bạn không cần truy cập đến các website đó thông qua các trình duyệt như Chrome,edge ,firefox.. nữa.

Ứng dụng của chúng tôi là an toàn cho tất cả mọi người sử dụng,chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng cả.

2.Quyền yêu cầu khi sử dụng ứng dụng.

Ứng dụng của chùng tôi hầu hết là các ứng dụng miễn phí ,chúng tôi nhúng các quảng cáo google admobe bên trong ứng dụng nên chúng tôi cần bạn cho phép thiết bị của người sử dụng quyền truy cập internet để phục vụ mục đích hiển thị các quảng cáo đó.

Ngoài ra chúng tôi không thiết kế các ứng dụng này đòi hỏi bất kỳ quyền nào khác.

3.Bảo vệ dữ liệu người dùng

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân của người sử dụng ứng dụng nên chúng tôi không lưu trữ hay thu thập thông tin cá nhân nào của người sử dụng.Chúng tôi chỉ mở ra các webview để dẫn người sử dụng đến các trang web đích có chứa nội dung thông tin mà người dùng muốn khai thác từ các website trên internet mà các website đó thuộc về các bên khác có nguồn gốc trên internet.

Việc đăng ký tài khoản và chia sẻ thông tin cá nhân trên các trang web đích đó mà người sử dụng thực hiện thông qua các ứng dụng của chúng tôi không được coi là việc chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng.

Việc quản lý các thông tin tài khoản khi người sử dụng mở tài khoản và chia sẻ thông tin cá nhân trên các website đích đó thuộc về chủ sở hữu các website đích đó mà không phải là trách nhiệm của chúng tôi.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người sử dụng nên cũng không bao giờ lưu trữ chúng.

Người sử dụng phải tự cân nhắc và quyết định và tự bảo vệ mình xem là có đăng ký,chia sẻ các dữ liệu cá nhân của mình trên các website đích đó hay không.

4.Quản lý tài khoản người dùng

Tất cả các ứng dụng của chúng tôi được thiết kế mà không cho phép hay yêu cầu người sử dụng ứng dụng phải tạo hay được yêu cầu tạo tài khoản trong khi dùng ứng dụng nên chúng tôi không quản lý hay lưu trữ hay thu thập bất kỳ thông tin tài khoản cá nhân nào của người dùng cả.Chính vì vậy chúng tôi sẽ không phải thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến tạo mới,chỉnh sửa,khôi phục hay xóa tài khoản người dùng khi họ sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi không thiết kế ứng dụng để thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng và cũng không có mục nào yêu cầu tạo tài khoản trong ứng dụng của chúng tôi cả.

Nếu các ứng dụng của chúng tôi mở ra cho người dùng các webview dẫn đến các website đích có chứa thông tin hữu ích cần cho người dùng mà trên các website đích đó có mục tạo tài khoản người dùng thì người dùng phải cân nhắc là có nên tạo tài khoản trên các website đích đó hay không.Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc người sử dụng tạo tài khoản trên các website đích đó thông qua các webview trong ứng dụng của chúng tôi.

Các tài khoản người sử dụng tạo hay đăng ký trên các website đích đó sẽ thuộc quyền quản lý của các website đích đó mà  không liên quan gì đến chúng tôi,quyền quyết định mở tài khoản trên các website đích đó thuộc về người sử dụng và quyền quản lý các tài khoản mà người dùng tạo ra trên các website đích đó thuộc về ban quản trị website đich đó ,chúng tôi không liên quan và không quản lý bất kỳ thông tin cá nhân hay thông tin tài khoản nào của người sử dụng cả.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin hay cho phép người dùng tạo tài khoản trong ứng dụng của chúng tôi nên chúng tôi không cần có hoạt động quản lý các thông tin đó và cũng không chia sẻ thông tin gì cho bất kỳ bên thứ 3 nào cả.

5.An toàn đối với thiết bị của người dùng

Ứng dụng của chúng tôi về bản chất chỉ là một công cụ hay tập hợp các công cụ webview giúp bạn truy cập đến các website trên internet nhanh chóng và có tính tập trung ,chọn lọc thông tin giúp bạn mà thôi.Chúng an toàn cho thiết bị và chính bản thân thông tin người sử dụng.

Hy vọng các ứng dụng của chúng tôi là hữu ích đối với mọi người.

 

Data security policy

1.Collect users’ personal data

Our application does not collect any personal data from users.

We designed this application solely to help users quickly access websites on the internet

contains information that the user is looking for or looking up or finding out information related to the user’s purpose of using the information through quick access to target websites using webview in the application android.

Therefore, users can understand that our application is simply a tool to help access websites on the internet through tabs or activities containing webview components in the android application.

Instead of accessing a certain website containing the information the user needs, through this application we have shown the user the destination website containing the information the user is aiming for through the webviews we embed. in the application and share those destination websites with you inside the application without you needing to access those websites through browsers like Chrome, edge, firefox… anymore.

Our application is safe for everyone to use, we do not collect any personal information from users.

2. Permissions required when using the application.

Our applications are mostly free applications, we embed google admobe ads inside the application so we need you to allow the user’s device to access the internet for display purposes. those ads.

Also we do not design these applications to require any other permissions.

3.Protect user data

We do not collect any personal information of application users, so we do not store or collect any personal information of users. We only open webviews to lead users to the The target website contains information content that the user wants to exploit from websites on the internet that belong to other parties originating on the internet.

Registering accounts and sharing personal information on those destination websites that users do through our applications is not considered our collection and storage of personal information of users. use.

Managing account information when users open accounts and share personal information on those destination websites belongs to the owners of those destination websites and is not our responsibility.

We do not collect any personal information from users, so we never store it.

Users must consider, decide and protect themselves whether to register and share their personal data on those destination websites or not.

4.Manage user accounts

All of our applications are designed without allowing or requiring users of the application to create or be required to create an account while using the application, so we do not manage or store or collect any any user’s personal account information. Therefore, we will not have to perform obligations related to creating, editing, restoring or deleting user accounts when they use our application. we.

We don’t design our apps to collect users’ personal data, and there’s nothing in our apps that requires creating an account.

If our applications open to users webviews leading to destination websites that contain useful information needed by users and on those destination websites there is a section to create user accounts, users must consider whether Should you create accounts on those destination websites or not? We are not responsible for users creating accounts on those destination websites through webviews in our application.

User accounts created or registered on those destination websites will be under the management of those destination websites and have nothing to do with us. The right to decide to open accounts on those destination websites belongs to the user. and the right to manage the accounts that users create on those target websites belongs to the management board of that target website. We are not involved and do not manage any personal information or account information of users. use it all.

We do not collect any information or allow users to create accounts in our application, so we do not need to manage that information and do not share any information with any third parties. 3 at all.

5.Safe for users’ devices

Our application is essentially just a tool or a collection of webview tools that help you access websites on the internet quickly and centrally, and select information for you. They are safe for users. device and user information itself.

Hope our applications are useful to everyone.
​All our software are design by Goose software Alright Reserve 2024

Translate »