Thế lớn quá là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

Bầu trời rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm .

Thế lớn quá là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »