Trâu buộc thường ghét trâu ăn

TRÂU BUỘC & TRÂU ĂN

 

Trâu buộc thường ghét trâu ăn

Cho nên ánh mắt thường hằn học thôi

Cổ nhân mượn ý nói người

Ghen ăn tức ở thói đời… chẳng sai!

 

Ghen vì sắc – ghét vì tài

Ghen rồi thù oán những ai hơn mình

Bề ngoài ra vẻ thân tình

Bên trong ấm ức nảy sinh tỵ hiềm.

 

Mỗi người có cuộc sống riêng

Ghét ghen chỉ tổ rước phiền vào thân

Việc mình cố gắng chuyên cần

Mỗi người mỗi việc phân vân ích gì!

 

Thơ: Toàn Vượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »