DANH SÁCH GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE 2023

 

Tên gói cước Chu kỳ Giá cước (VNĐ) Link đăng ký(Nhấn giữ tay lên link-Chọn mở bằng Google Chome trên smartphone) Giới thiệu
12TK159 360 Ngày      1,908,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK159?rf=091ISA 2880GB Data/

chu kỳ + Miễn

phí thoại, truy

cập Facebook,

Youtube + …

MXH100 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH100?rf=091ISA 30 Gb/ chu kỳ

+ Miễn phí truy

cập Facebook

, Youtube, Tiktok

BIGME 30 Ngày          125,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BIGME?rf=091ISA Miễn phí 210

Gb/chu kỳ

KC90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC90?rf=091ISA 1GB/ ngày +

miễn phí cuộc

gọi nội mạng

dưới 10 phút

+ 30 phút ngoại mạng…

TK135 30 Ngày          135,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK135?rf=091ISA 210 GB Data

/chu kỳ

PT70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT70?rf=091ISA Miễn phí 30GB
TK159 30 Ngày          159,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK159?rf=091ISA 180 GB Data

/chu kỳ + Miễn

phí thoại, truy

cập Facebook,

Youtube + …

MFY200 30 Ngày          200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY200?rf=091ISA 100 GB + Miễn

phí truy cập

Facebook,

YouTube cho

thuê bao trưởng nhóm…

MXH120 30 Ngày          120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH120?rf=091ISA 30 GB/ chu kỳ

+ Miễn phí truy

cập Facebook

, Youtube, Tiktok

+ Miễn phí gọi

nội mạng + …

6TK159 180 Ngày          954,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK159?rf=091ISA 1260 GB Data

/chu kỳ + Miễn

phí thoại, truy

cập Facebook,

Youtube + …

HP2 60 Ngày          200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HP2?rf=091ISA 8GB + 40 phút

gọi trong nước

và quốc tế

F200 30 Ngày          200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F200?rf=091ISA 20GB tốc độ cao
GYM1 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GYM1?rf=091ISA 3GB tốc độ cao
MC149 30 Ngày          149,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC149?rf=091ISA 8GB + Free phút

gọi + …

3DIP79 90 Ngày          237,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DIP79?rf=091ISA 24GB tốc độ cao
MFY49T 30 Ngày            49,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY49T?rf=091ISA 2.5GB + 135

phút gọi …

24GIP12 420 Ngày      1,788,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP12?rf=091ISA 720GB tốc độ

cao

12HD300N 360 Ngày      3,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD300N?rf=091ISA 1440GB tốc độ

cao

RC3 30 Ngày      1,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC3?rf=091ISA 2.5GB + 30

phút gọi đi +

30 SMS + 30

phút nhận cuộc

gọi

TQT299 30 Ngày          299,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT299?rf=091ISA 380 phút gọi

quốc tế

6F90N 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6F90N?rf=091ISA 54GB tốc độ cao
LT90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT90?rf=091ISA 1 GB Data tốc

độ cao/ngày

+ 01 tài khoản

sử dụng không

giới hạn nội

dung trên https://luyenthi

123.com

6NCT105 180 Ngày          630,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT105?rf=091ISA 1 GB Data tốc

độ cao/ngày +

Miễn phí data

truy cập

nhaccuatui +

Miễn phí tài

khoản VIP

Nhaccuatui

3NA70 90 Ngày          210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA70?rf=091ISA Miễn phí 10GB/

chu kỳ

MT190 30 Ngày          190,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT190?rf=091ISA 60 GB/chu kỳ +

Miễn phí gọi nội

mạng, data sử

dụng MEET + …

ED90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED90?rf=091ISA 1 GB Data tốc

độ cao/ngày +

Miễn phí 1 tài

khoản MobiEdu

9MT190 270 Ngày      1,710,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT190?rf=091ISA 540 GB/chu kỳ

+ Miễn phí gọi

nội mạng, data

sử dụng MEET

+ …

OFF70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF70?rf=091ISA 30 GB/chu kỳ

+ 01 tài khoản

Office 365 A3

bản quyền trên

hệ sinh thái

mobiEdu

12TK219 360 Ngày      2,628,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK219?rf=091ISA 4320 GB Data/

chu kỳ + Miễn

phí thoại, truy

cập Facebook,

Youtube + …

15NH 15 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15NH?rf=091ISA 8 GB/ngày +

Miễn phí cuộc

gọi + …

12MCD85 360 Ngày      1,020,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD85?rf=091ISA 360 GB Data/

chu kỳ + 50GB

lưu trữ trên ứng

dụng mobiCloud

MCD145 30 Ngày          145,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD145?rf=091ISA 60 GB Data/chu

kỳ + 100GB lưu

trữ trên ứng

dụng mobiCloud

12PT90 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT90?rf=091ISA Miễn phí 45GB

data/chu kỳ

12BIGME 360 Ngày      1,500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12BIGME?rf=091ISA Miễn phí 2520

GB/chu kỳ

12AG70 360 Ngày          840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG70?rf=091ISA 360GB Data tốc

độ cao+ Miễn

phí 1 tài khoản

MobiAgri

AGFB 30 Ngày            80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGFB?rf=091ISA 30 GB/ chu kỳ +

Một tài khoản

dịch vụ mobiAgri

+ Không giới

hạn

data truy cập

Facebook + …

6AGFB 180 Ngày          480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGFB?rf=091ISA 180 GB/ chu kỳ

+ Một tài khoản

dịch vụ mobiAgri

+ Không giới hạn

data truy cập

Facebook + …

MS80 30 Ngày            80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS80?rf=091ISA Miễn phí 1GB

/ngày.
Miễn phí data

sử dụng DV MEET

qua app/web +

miễn phí data

truy cập Tiktok.

12MS80 360 Ngày          960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS80?rf=091ISA Miễn phí 360GB

data
Miễn phí data

sử dụng DV

MEET qua app

/web + miễn phí

data truy cập

Tiktok.

12AGIP3 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP3?rf=091ISA 360GB Data tốc

độ cao + Không

giới hạn data

truy cập Youtube, Facebook+

Một tài khoản MobiAgri…

12ME120 360 Ngày      1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME120?rf=091ISA Miễn phí 540

 

GB/ chu kỳ +

miễn phí cuộc

gọi …

12TK135 360 Ngày      1,620,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK135?rf=091ISA 3240 GB Data/

chu kỳ

ED 1 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED?rf=091ISA 8GB/ngày +

miễn phí cuộc

gọi nội mạng

dưới 10 phút +

1miễn phí nhắn

tin nội mạng + …

NCT105 30 Ngày          105,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT105?rf=091ISA 1 GB Data tốc

độ cao/ngày +

Miễn phí data

truy cập

nhaccuatui +

Miễn phí tài

khoản VIP

Nhaccuatui

3PT120 90 Ngày          360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT120?rf=091ISA Miễn phí 180GB

/chu kì

3NA120 90 Ngày          360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA120?rf=091ISA Miễn phí 60 GB

/chu kỳ

12MXH120 360 Ngày      1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH120?rf=091ISA 360 GB/ chu kỳ

+ Miễn phí truy

cập Facebook,

Youtube, Tiktok

+ Miễn phí gọi

nội mạng + …

12VHBO 360 Ngày      1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VHBO?rf=091ISA Miễn phí 360GB

/chu kỳ + Miễn

phí data truy cập

Cliptv + 1 tài

khoản xem HBO

+ …

1NC 30 Ngày          180,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-1NC?rf=091ISA 240GB + Miễn

phí cuộc gọi + …

6VIP1000 180 Ngày      6,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP1000?rf=091ISA 1500 GB/ chu kỳ

+ Miễn phí thoại,

SMS, Data truy

cập Facebook,

Youtube, Tiktok, Instagram + …

6MFC165 180 Ngày          990,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFC165?rf=091ISA 360 GB Data/

chu kỳ + Miễn

phí thoại nội

mạng + 100GB

lưu trữ trên ứng

dụng mobiCloud

3KC150 90 Ngày          450,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC150?rf=091ISA Miễn phí 180GB

+ Cuộc gọi nội

mạng dưới 10

phút + 80 phút

ngoại mạng…

3AGTT 90 Ngày          240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGTT?rf=091ISA 90 GB/ chu kỳ +

Một tài khoản

dịch vụ mobiAgri

+ Không giới hạn

data truy cập

Tiktok + …

12MXH90 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH90?rf=091ISA 360 GB/chu kỳ

+ Miễn phí truy

cập Facebook,

Youtube

IN10 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IN10?rf=091ISA Không giới hạn

dung lượng

data tốc độ cao

truy cập ứng

dụng Instgram

V90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V90?rf=091ISA Miễn phí 1GB/

ngày truy cập Internet …

6ME100 180 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME100?rf=091ISA 180GB Data tốc

độ cao + Không

giới hạn data

truy cập Tiktok, Youtube,

Facebook + 1

Tài khoản học

tiếng Anh…

12AG100 360 Ngày      1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG100?rf=091ISA 360 GB/chu kỳ

+ 1 Tài khoản

MobiAgri + Miễn

phí truy cập

Facebook, Tiktok + …

12NCT89 360 Ngày      1,068,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT89?rf=091ISA 1GB/ngày data

tốc độ cao +

không giới hạn

data truy cập

Youtube + miễn

phí data truy cập

dịch vụ Nền tảng

âm nhạc Nhạc

Của Tui,…

3EDU100 90 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EDU100?rf=091ISA 90 GB Data tốc

độ cao + Không

giới hạn data

truy cập Tiktok, Youtube,

Facebook + …

7CD 7 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7CD?rf=091ISA 8GB/ngày +

miễn phí cuộc

gọi nội mạng

dưới 10 phút +

3MEA 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MEA?rf=091ISA Miễn phí 90GB

data truy cập

internet tốc độ

cao trong chu

kỳ + 1 tài khoản

học tiếng Anh

không giới hạn…

6NCT89 180 Ngày          534,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT89?rf=091ISA 1GB/ngày data

tốc độ cao +

không giới hạn

data truy cập

Youtube + miễn

phí data truy

cập dịch vụ Nền

tảng âm nhạc

Nhạc Của Tui,…

3SayOF 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3SayOF?rf=091ISA Miễn phí 90GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
12ME100 360 Ngày      1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME100?rf=091ISA 360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
GHK 15 Ngày          250,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GHK?rf=091ISA Miễn phí 10GB/15 ngày…
7ED 7 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7ED?rf=091ISA 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
3NCT100 90 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT100?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
MET 30 Ngày            80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MET?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
HDP100 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP100?rf=091ISA 3GB + 100 phút nội mạng
HD90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD90?rf=091ISA 8GB tốc độ cao
K90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-K90?rf=091ISA 90 phút ngoại mạng + Free nội mạng < 10 phút
D30 7 Ngày            30,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D30?rf=091ISA 7GB tốc độ cao
HD200 30 Ngày          200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD200?rf=091ISA 18GB tốc độ cao
HDY 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDY?rf=091ISA 3GB tốc độ cao
NA90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA90?rf=091ISA Miễn phí 15GB/chu kỳ
24GDIP6 210 Ngày      1,314,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP6?rf=091ISA 720GB tốc độ cao
TT80 30 Ngày            80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TT80?rf=091ISA 3GB tốc độ cao
MFY199 30 Ngày          199,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY199?rf=091ISA 10GB + 520 phút gọi …
24GDIP 30 Ngày          219,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP?rf=091ISA 120GB tốc độ cao
MB388 30 Ngày          388,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB388?rf=091ISA 388GB + 3888 phút nội mạng + 388 phút ngoại mạng
TQT199 30 Ngày          199,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT199?rf=091ISA 250 phút gọi quốc tế
TQT99 30 Ngày            99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT99?rf=091ISA 100 phút gọi quốc tế
12F90N 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12F90N?rf=091ISA 108GB tốc độ cao
ESIM290 31 Ngày          290,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM290?rf=091ISA 186GB tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 10 phút…
6AGYT 180 Ngày          480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGYT?rf=091ISA 180 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
12MCD145 360 Ngày      1,740,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD145?rf=091ISA 720 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
3AG70 90 Ngày          210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG70?rf=091ISA 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
12MS100 360 Ngày      1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS100?rf=091ISA Miễn phí 360GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
LT70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT70?rf=091ISA 30 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
6MT190 180 Ngày      1,140,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT190?rf=091ISA 360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
6TA70 180 Ngày          420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TA70?rf=091ISA 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
6TK219 180 Ngày      1,314,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK219?rf=091ISA 1800 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
FBK 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FBK?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook
MCD85 30 Ngày            85,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD85?rf=091ISA 30 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
6MCD85 180 Ngày          510,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD85?rf=091ISA 180 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
6OF30 180 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OF30?rf=091ISA Miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
12AGIP1 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP1?rf=091ISA 360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
3AG90 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG90?rf=091ISA 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
KP10 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KP10?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng K+
12CTS90 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CTS90?rf=091ISA Miễn phí 360GB data tốc độ cao + miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +….
MT100 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT100?rf=091ISA 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
6MS70 180 Ngày          420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS70?rf=091ISA Miễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
3LT70 90 Ngày          210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3LT70?rf=091ISA 90 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
NF10 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NF10?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Netflix
12OFF70 360 Ngày          840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OFF70?rf=091ISA 360 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
3AGYT 90 Ngày          240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGYT?rf=091ISA 90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
3MT160 90 Ngày          480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT160?rf=091ISA 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
ME90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME90?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí cước cuộc gọi…
3TK219 90 Ngày          657,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK219?rf=091ISA 810 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
15CD 15 Ngày          150,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15CD?rf=091ISA 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
BM 30 Ngày          180,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BM?rf=091ISA 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
MS70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS70?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ngày
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
MT160 30 Ngày          160,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT160?rf=091ISA 60 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
7NH 7 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7NH?rf=091ISA 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
6MFY 180 Ngày      1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY?rf=091ISA 250 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
3KC90 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC90?rf=091ISA 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
3ME120 90 Ngày          360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME120?rf=091ISA Miễn phí 135 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
3BIGME 90 Ngày          375,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BIGME?rf=091ISA Miễn phí 630 GB/chu kỳ
6MXH120 180 Ngày          720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH120?rf=091ISA 180 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
6MFV 180 Ngày      1,500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFV?rf=091ISA 350GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
GUS 15 Ngày          350,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GUS?rf=091ISA Miễn phí 15GB/15 ngày…
3OF100 90 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF100?rf=091ISA 90GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
12EDU100 360 Ngày      1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12EDU100?rf=091ISA 360 GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
6SayOF 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6SayOF?rf=091ISA Miễn phí 180GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
24MFV 720 Ngày      6,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFV?rf=091ISA 500GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
6NCT89T 180 Ngày          534,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT89T?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
MFV 30 Ngày          250,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV?rf=091ISA 300GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
F120 30 Ngày          120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F120?rf=091ISA 12GB tốc độ cao
D15 3 Ngày            15,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D15?rf=091ISA 3GB tốc độ cao
HDP200 30 Ngày          200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP200?rf=091ISA 6.5GB + 200 phút nội mạng
X30 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-X30?rf=091ISA 2.5GB tốc độ cao
24GIP3 90 Ngày          447,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP3?rf=091ISA 180GB tốc độ cao
24GDIP3 90 Ngày          657,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP3?rf=091ISA 360GB tốc độ cao
MFY99 30 Ngày            99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99?rf=091ISA 5GB + 260 phút gọi …
24THAGA15 360 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24THAGA15?rf=091ISA 360GB tốc độ cao
9CV99 270 Ngày          891,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9CV99?rf=091ISA 540GB tốc độ cao
12HD200N 360 Ngày      2,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD200N?rf=091ISA 1080GB tốc độ cao
R500 7 Ngày          500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R500?rf=091ISA 10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS
RD300 7 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD300?rf=091ISA 8MB tốc độ cao
RH 7 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RH?rf=091ISA 200MB tốc độ cao
RC1 7 Ngày          250,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC1?rf=091ISA 300MB + 10 phút gọi đi + 10 SMS + 10 phút nhận cuộc gọi
TQT49 7 Ngày            49,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT49?rf=091ISA 40 phút gọi quốc tế
ESIM490 31 Ngày          490,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM490?rf=091ISA Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
12AGYT 360 Ngày          960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGYT?rf=091ISA 360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
12NCT105 360 Ngày      1,260,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT105?rf=091ISA 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
3MT120 90 Ngày          360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT120?rf=091ISA 90 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
6MXH150 180 Ngày          900,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH150?rf=091ISA 270 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
12LT70 360 Ngày          840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12LT70?rf=091ISA 360 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
3TA70 90 Ngày          210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TA70?rf=091ISA 90 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
FB10 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FB10?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook và nhắn tin Messenger (không bao gồm thoại và video call)
12AGTT 360 Ngày          960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGTT?rf=091ISA 360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
AGYT 30 Ngày            80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGYT?rf=091ISA 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Youtube + …
AGIP2 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP2?rf=091ISA 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
3AGIP2 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP2?rf=091ISA 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
12AG90 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG90?rf=091ISA 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
12AGIP2 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGIP2?rf=091ISA 360GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
6AGIP2 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP2?rf=091ISA 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
3TK159 90 Ngày          477,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK159?rf=091ISA 540 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
6AGIP3 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP3?rf=091ISA 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
AGIP3 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP3?rf=091ISA 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook + Một tài khoản MobiAgri…
3AGFB 90 Ngày          240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGFB?rf=091ISA 90 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
3NCT70 90 Ngày          210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT70?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
6BIGME 180 Ngày          750,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6BIGME?rf=091ISA Miễn phí 1260 GB/chu kỳ
12NCT70 360 Ngày          840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT70?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
9MT160 270 Ngày      1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT160?rf=091ISA 540 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
6MT120 180 Ngày          720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT120?rf=091ISA 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
OF90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF90?rf=091ISA 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
NA70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA70?rf=091ISA Miễn phí 10GB/chu kỳ
3NA90 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA90?rf=091ISA Miễn phí 45 GB/chu kỳ
3MS100 90 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS100?rf=091ISA Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
CTS 30 Ngày          110,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS?rf=091ISA Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
9MS100 270 Ngày          900,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS100?rf=091ISA Miễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
3MT100 90 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT100?rf=091ISA 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
12MT100 360 Ngày      1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT100?rf=091ISA 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
12PT120 360 Ngày      1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT120?rf=091ISA Miễn phí 720GB/chu kì
12NA70 360 Ngày          840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA70?rf=091ISA Miễn phí 10GB/chu kỳ
PT90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT90?rf=091ISA Miễn phí 45GB data
12MFC165 360 Ngày      1,980,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFC165?rf=091ISA 720 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
6AG70 180 Ngày          420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG70?rf=091ISA 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
12OF30 360 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OF30?rf=091ISA Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
6AGTT 180 Ngày          480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGTT?rf=091ISA 180 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
ME70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME70?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ngày.
6MEF 180 Ngày          480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MEF?rf=091ISA Miễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
MEA 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEA?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
3MET 90 Ngày          240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MET?rf=091ISA Miễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
SayOF 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SayOF?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ngày data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
CGDG 30 Ngày            99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDG?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV + thời gian chơi 5 tiếng/ngày
OFA 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFA?rf=091ISA 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook, Tiktok
KC120 30 Ngày          120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC120?rf=091ISA Miễn phí 45 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
6AG100 180 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG100?rf=091ISA 180 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
YEAH145 30 Ngày          145,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YEAH145?rf=091ISA 300 GB Data/chu kỳ + Miễn cước data truy cập ứng dụng Onlala của Yeah1 + …
3MEF 90 Ngày          240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MEF?rf=091ISA Miễn phí 90GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
6EDU100 180 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6EDU100?rf=091ISA 180 GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
12MFV250 360 Ngày      3,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFV250?rf=091ISA 250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 2500 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
6CF120N 180 Ngày          720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF120N?rf=091ISA 60GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
MXH80 30 Ngày            80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH80?rf=091ISA 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
ED70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED70?rf=091ISA 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
6HD300 180 Ngày      1,500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD300?rf=091ISA 216GB tốc độ cao
DP1500 90 Ngày      1,500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP1500?rf=091ISA 15GB + 1500 phút gọi + 1500 SMS nội mạng
HD400 30 Ngày          400,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD400?rf=091ISA 44GB tốc độ cao
T59 30 Ngày            59,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-T59?rf=091ISA 30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + …
XP30 30 Ngày            40,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-XP30?rf=091ISA 400MB + Free xem phim trên iflix
F300 30 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F300?rf=091ISA 30GB tốc độ cao
12CF100 360 Ngày      1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF100?rf=091ISA 60GB + 3120 phút gọi + 2760 SMS + …
24GDIP12 420 Ngày      2,628,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP12?rf=091ISA 1440GB tốc độ cao
IPHN24 360 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN24?rf=091ISA 360GB tốc độ cao
MFY99T 30 Ngày            99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99T?rf=091ISA 5GB + 260 phút gọi …
6CF100 180 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF100?rf=091ISA 30GB + 1560 phút gọi + 1380 SMS + …
RD500 7 Ngày          500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD500?rf=091ISA 15MB tốc độ cao
RC2 15 Ngày          500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC2?rf=091ISA 1GB + 20 phút gọi đi + 20 SMS + 20 phút nhận cuộc gọi
ESIM6 186 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM6?rf=091ISA 1320GB tốc độ cao
ESIM12 372 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM12?rf=091ISA 2604GB tốc độ cao
NA120 30 Ngày          120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA120?rf=091ISA Miễn phí 20GB/chu kỳ 30 ngày
SPY10 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SPY10?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Spotify
6MS80 180 Ngày          480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS80?rf=091ISA Miễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
3CM 90 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CM?rf=091ISA 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
6TK135 180 Ngày          810,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK135?rf=091ISA 1440 GB Data/chu kỳ
6NCT85 180 Ngày          510,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT85?rf=091ISA 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
6MCD145 180 Ngày          870,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD145?rf=091ISA 360 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
6AG90 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG90?rf=091ISA 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
6PT70 180 Ngày          420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT70?rf=091ISA Miễn phí 180GB tốc độ cao/chu kỳ.
12CTS 360 Ngày      1,320,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CTS?rf=091ISA Miễn phí 360GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
V12 1 Ngày            12,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V12?rf=091ISA 8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
6NCT70 180 Ngày          420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT70?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
YT10 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YT10?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Youtube
6AGIP1 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AGIP1?rf=091ISA 180GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
12MFV 360 Ngày      3,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFV?rf=091ISA 400GB/chu kỳ data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập dịch vụ VieON…
3NCT89 90 Ngày          267,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT89?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
PT120 30 Ngày          120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT120?rf=091ISA Miễn phí 60GB/chu kì
6ED70 180 Ngày          420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED70?rf=091ISA 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
12ED70 360 Ngày          840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED70?rf=091ISA 360GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
6KC120 180 Ngày          720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC120?rf=091ISA Miễn phí 270 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
KF 1 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KF?rf=091ISA 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
12TA70 360 Ngày          840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TA70?rf=091ISA 360 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
12MT160 360 Ngày      1,920,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT160?rf=091ISA 720 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
MT120 30 Ngày          120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT120?rf=091ISA 30 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
12MT120 360 Ngày      1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT120?rf=091ISA 360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
3PT90 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT90?rf=091ISA Miễn phí 45GB data/chu kỳ
CT70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT70?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
6MXH80 180 Ngày          480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH80?rf=091ISA 180GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
12MXH80 360 Ngày          960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH80?rf=091ISA 360 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
12CT 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CT?rf=091ISA Miễn phí 360GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
12CF120N 360 Ngày      1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF120N?rf=091ISA 120GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
6NCT100 180 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT100?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
12MEF 360 Ngày          960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MEF?rf=091ISA Miễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
ME100 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME100?rf=091ISA 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
OFF 30 Ngày            80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFF?rf=091ISA 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Facebook
3AG100 90 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG100?rf=091ISA 90 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
HDP120 30 Ngày          120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP120?rf=091ISA 4GB + 120 phút nội mạng
HD120 30 Ngày          120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD120?rf=091ISA 10GB tốc độ cao
MC90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC90?rf=091ISA 5GB + Free phút gọi + …
C490 30 Ngày          490,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C490?rf=091ISA 60GB + Free phút gọi + …
MC299 30 Ngày          299,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC299?rf=091ISA 12GB + Free phút gọi + …
HD99FIM 30 Ngày            99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99FIM?rf=091ISA 4GB + Free truy cập FIM+
12FV119 360 Ngày      1,428,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12FV119?rf=091ISA 1080GB + 6360 phút gọi + …
HD500 30 Ngày          500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD500?rf=091ISA 55GB tốc độ cao
3CF100 90 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF100?rf=091ISA 15GB + 780 phút gọi + 690 SMS + …
8E 30 Ngày            40,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8E?rf=091ISA 1500 phút nội mạng + 3000 SMS + …
6HD120 180 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD120?rf=091ISA 72GB tốc độ cao
3ME90 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME90?rf=091ISA Miễn phí  90Gb/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
B2 30 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B2?rf=091ISA 4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
RLC 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RLC?rf=091ISA 600MB tốc độ cao
MB188 30 Ngày          188,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB188?rf=091ISA 188GB + 1888 phút nội mạng + 188 phút ngoại mạng
CD 1 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CD?rf=091ISA 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
V180 30 Ngày          180,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V180?rf=091ISA Miễn phí 8GB/ngày + Miễn phí nội mạng < 10 phút +…
3NCT85 90 Ngày          255,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT85?rf=091ISA 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
6ME70 180 Ngày          420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME70?rf=091ISA Miễn phí 180 GB/chu kỳ.
12MFY200 360 Ngày      2,400,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY200?rf=091ISA 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
9MT120 270 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT120?rf=091ISA 270 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
24MFY200 720 Ngày      4,800,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY200?rf=091ISA 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
3CD 3 Ngày            30,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CD?rf=091ISA 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
3MS80 90 Ngày          240,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS80?rf=091ISA Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
12KC120 360 Ngày      1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC120?rf=091ISA Miễn phí 540 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
MS100 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MS100?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ngày.
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
VHBO 30 Ngày          120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VHBO?rf=091ISA Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
6OFF70 180 Ngày          420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OFF70?rf=091ISA 180 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
3NH 3 Ngày            30,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NH?rf=091ISA 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
VIP1000 30 Ngày      1,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP1000?rf=091ISA 200 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
6VIP2000 180 Ngày    12,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP2000?rf=091ISA 2100 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
MFC165 30 Ngày          165,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFC165?rf=091ISA 60 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
VIP3000 30 Ngày      3,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP3000?rf=091ISA 400 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
AGTT 30 Ngày            80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGTT?rf=091ISA 30 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Tiktok + …
CTS90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS90?rf=091ISA 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
3AGIP1 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP1?rf=091ISA 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
6OF100 180 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6OF100?rf=091ISA 180GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
MEF 30 Ngày            80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MEF?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ngày data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
NCT89T 30 Ngày            89,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89T?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
MXH90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH90?rf=091ISA 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
NCT89 30 Ngày            89,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT89?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Youtube + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
MFV250 30 Ngày          250,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFV250?rf=091ISA 250GB Data tốc độ cao + Miễn phí 500 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng+…
6MFV250 180 Ngày      1,500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFV250?rf=091ISA 250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
12SayOF 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12SayOF?rf=091ISA Miễn phí 360GB data + miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 + miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút; 30 phút thoại ngoại mạng…
NCT100 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT100?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
6MET 180 Ngày          480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MET?rf=091ISA Miễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
CT 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
HD70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD70?rf=091ISA 6GB tốc độ cao
6HD200 180 Ngày      1,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD200?rf=091ISA 132GB tốc độ cao
F90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90?rf=091ISA 9GB tốc độ cao
HDP300 30 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP300?rf=091ISA 10GB + 300 phút nội mạng
HD79NCT 30 Ngày            79,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD79NCT?rf=091ISA 4GB + Free truy cập Nhạc của tui
C200N 30 Ngày          200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C200N?rf=091ISA 120GB + Free phút gọi + …
C290 30 Ngày          290,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C290?rf=091ISA 60GB + Free phút gọi + …
CF100 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF100?rf=091ISA 5GB + 260 phút gọi + 230 SMS + …
IPHN6 90 Ngày          150,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN6?rf=091ISA 90GB tốc độ cao
24GIP6 210 Ngày          894,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP6?rf=091ISA 360GB tốc độ cao
SF80 30 Ngày            80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SF80?rf=091ISA 3GB tốc độ cao
R300 7 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R300?rf=091ISA 5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS
MB288 30 Ngày          288,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB288?rf=091ISA 288GB + 2888 phút nội mạng + 288 phút ngoại mạng
3NCT105 90 Ngày          315,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT105?rf=091ISA 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
12MFY 360 Ngày      2,400,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY?rf=091ISA 300 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
VE5 1 Ngày               5,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VE5?rf=091ISA 700MB+Tài khoản VieON VIP …
3ED 3 Ngày            30,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED?rf=091ISA 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
12NCT85 360 Ngày      1,020,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT85?rf=091ISA 360GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
6PT90 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT90?rf=091ISA Miễn phí 45GB data/chu kỳ
AG90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG90?rf=091ISA 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
12CT70 360 Ngày          840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CT70?rf=091ISA Miễn phí 360GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
12NA90 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA90?rf=091ISA Miễn phí 180 GB/chu kỳ
3AGIP3 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AGIP3?rf=091ISA 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Youtube, Facebook+ Một tài khoản MobiAgri…
6KC90 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC90?rf=091ISA 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
12ME90 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME90?rf=091ISA Miễn phí 360 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
3OF30 90 Ngày          150,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OF30?rf=091ISA Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
ME120 30 Ngày          120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME120?rf=091ISA Miễn phí 1,5 GB/ngày + miễn phí cuộc gọi …
15ED 15 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15ED?rf=091ISA 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
V70 7 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V70?rf=091ISA 8 GB data/ngày + Miễn phí thoại, tin nhắn + 01 Tài khoản VIEON + …
6MXH100 180 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH100?rf=091ISA 180 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
3NC 90 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NC?rf=091ISA 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
BD 1 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BD?rf=091ISA 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
MFY 30 Ngày          200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY?rf=091ISA 200 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
12VIP2000 360 Ngày    24,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP2000?rf=091ISA 4800 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
12NA120 360 Ngày      1,440,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA120?rf=091ISA Miễn phí 240 GB/chu kỳ
AGIP1 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AGIP1?rf=091ISA 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube+ Một tài khoản MobiAgri…
6CT 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CT?rf=091ISA Miễn phí 180GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
OF100 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF100?rf=091ISA 30 GB/ chukyf + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
3CF120N 90 Ngày          360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF120N?rf=091ISA 30GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
3NCT89T 90 Ngày          267,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT89T?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
12NCT100 360 Ngày      1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT100?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
6MEA 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MEA?rf=091ISA Miễn phí 180GB data truy cập internet tốc độ cao trong chu kỳ + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
F250 180 Ngày          250,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F250?rf=091ISA 18GB tốc độ cao
DP200 60 Ngày          200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP200?rf=091ISA 4GB + 200 phút nội mạng + 200 SMS nội mạng
DP100 60 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP100?rf=091ISA 2GB + 100 phút nội mạng + 100 SMS nội mạng
HD300 30 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD300?rf=091ISA 33GB tốc độ cao
MC99 30 Ngày            99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC99?rf=091ISA 2GB + Free phút gọi + …
D90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D90?rf=091ISA 30GB tốc độ cao
YC30 30 Ngày            99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YC30?rf=091ISA 3GB tốc độ cao
HD119FIM 30 Ngày          119,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD119FIM?rf=091ISA 6GB + Free truy cập FIM+
DP300 60 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP300?rf=091ISA 6GB + 300 phút nội mạng + 300 SMS nội mạng
C390 30 Ngày          390,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C390?rf=091ISA 60GB + Free phút gọi + …
F70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F70?rf=091ISA 7GB tốc độ cao
24GIP 30 Ngày          149,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP?rf=091ISA 60GB tốc độ cao
MFY399 30 Ngày          399,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY399?rf=091ISA 20GB + 1040 phút gọi …
IPHN12 180 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN12?rf=091ISA 180GB tốc độ cao
MFY29T 30 Ngày            29,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY29T?rf=091ISA 1.8GB + 100 phút gọi …
R1000 7 Ngày      1,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R1000?rf=091ISA 25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS
RD1000 7 Ngày      1,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD1000?rf=091ISA 35MB tốc độ cao
F90N 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90N?rf=091ISA 9GB tốc độ cao
EVIP1 31 Ngày          290,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP1?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
ESIM990 31 Ngày          990,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM990?rf=091ISA Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
FP10 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FP10?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng FPT Play
3VHBO 90 Ngày          360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3VHBO?rf=091ISA Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
12MT190 360 Ngày      2,280,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT190?rf=091ISA 720 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
3TK135 90 Ngày          405,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK135?rf=091ISA 630 GB Data/chu kỳ
24MFY 720 Ngày      4,800,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY?rf=091ISA 400 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
3ED70 90 Ngày          210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED70?rf=091ISA 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
3CT70 90 Ngày          210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT70?rf=091ISA Miễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
3CTS90 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS90?rf=091ISA Miễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +….
6CTS90 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CTS90?rf=091ISA Miễn phí 180GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
3CTS 90 Ngày          330,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS?rf=091ISA Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
12KC90 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC90?rf=091ISA 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
9MS70 270 Ngày          630,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS70?rf=091ISA Miễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
6LT70 180 Ngày          420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6LT70?rf=091ISA 180 GB/chu kỳ + 1 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
TA70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA70?rf=091ISA 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu:
NCT70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT70?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + Miễn phí data và tắt quảng cáo khi truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui + Tài khoản VIP NhacCuaTui…
TA90 30 Ngày            90,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA90?rf=091ISA 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu
9MS80 270 Ngày          720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MS80?rf=091ISA Miễn phí 270GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Tiktok.
3BM 90 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BM?rf=091ISA 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
3OFF70 90 Ngày          210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3OFF70?rf=091ISA 90 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
EM 30 Ngày          180,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EM?rf=091ISA 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
TIK 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập TikTok
OF30 30 Ngày            50,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF30?rf=091ISA Miễn phí 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
12VIP1000 360 Ngày    12,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP1000?rf=091ISA 3600 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
VIP2000 30 Ngày      2,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIP2000?rf=091ISA 300 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
6NA120 180 Ngày          720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA120?rf=091ISA Miễn phí 120 GB/chu kỳ
6VIP3000 180 Ngày    18,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VIP3000?rf=091ISA 3000 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
AG70 30 Ngày            70,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG70?rf=091ISA 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
KC150 30 Ngày          150,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC150?rf=091ISA Miễn phí 60GB + Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
MXH150 30 Ngày          150,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH150?rf=091ISA 45 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
6ME90 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME90?rf=091ISA Miễn phí 180 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
12NCT89T 360 Ngày      1,068,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT89T?rf=091ISA 1GB/ngày data tốc độ cao + không giới hạn data truy cập Tiktok + miễn phí data truy cập dịch vụ Nền tảng âm nhạc Nhạc Của Tui,…
3CT 90 Ngày          270,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT?rf=091ISA Miễn phí 90GB data + miễn phí data truy cập ClipTV và Cliptv.vn…
12OF100 360 Ngày      1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12OF100?rf=091ISA 360GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook
12MEA 360 Ngày      1,080,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MEA?rf=091ISA Miễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao trong chu kỳ + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
12MET 360 Ngày          960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MET?rf=091ISA Miễn phí 360GB data truy cập internet tốc độ cao + 1 tài khoản học tiếng Anh không giới hạn…
EDU100 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EDU100?rf=091ISA 30GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + …
3ME100 90 Ngày          300,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME100?rf=091ISA 90GB Data tốc độ cao + Không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube, Facebook + 1 Tài khoản học tiếng Anh…
24MFV250 720 Ngày      6,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFV250?rf=091ISA 250GB Data tốc độ cao +Miễn phí 3000 phút thoại nội mạng và 250 phút thoại ngoại mạng…
OFT 30 Ngày            80,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OFT?rf=091ISA 30 GB/chu kỳ + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu + Miễn phí data truy cập Tiktok
CF120N 30 Ngày          120,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF120N?rf=091ISA 10GB Data tốc độ cao + Miễn phí 2000 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng…
AG100 30 Ngày          100,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG100?rf=091ISA 30 GB/chu kỳ + 1 Tài khoản MobiAgri + Miễn phí truy cập Facebook, Tiktok + …
DIP79 30 Ngày            79,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DIP79?rf=091ISA 8GB tốc độ cao
HD99NCT 30 Ngày            99,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99NCT?rf=091ISA 6GB + Free truy cập Nhạc của tui
F150 90 Ngày          150,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F150?rf=091ISA 9GB tốc độ cao
B3 30 Ngày          500,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B3?rf=091ISA 8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
EVIP12 372 Ngày      3,480,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP12?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
3MT190 90 Ngày          570,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT190?rf=091ISA 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
NCT10 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT10?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng NCT (nhaccuatui)
12MXH100 360 Ngày      1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH100?rf=091ISA 360 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
3ME70 90 Ngày          210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME70?rf=091ISA Miễn phí 90GB/chu kỳ.
12MXH150 360 Ngày      1,800,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH150?rf=091ISA 540 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
6MS100 180 Ngày          600,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MS100?rf=091ISA Miễn phí 180GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web + miễn phí data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok.
6MT160 180 Ngày          960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT160?rf=091ISA 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
6PT120 180 Ngày          720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT120?rf=091ISA Miễn phí 360GB /chu kì
3KC120 90 Ngày          360,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC120?rf=091ISA Miễn phí 135 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
NH 1 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NH?rf=091ISA 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
3PT70 90 Ngày          210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT70?rf=091ISA Miễn phí 90 GB tốc độ cao/chu kỳ.
6CTS 180 Ngày          660,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CTS?rf=091ISA Miễn phí 180GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
6VHBO 180 Ngày          720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VHBO?rf=091ISA Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
12PT70 360 Ngày          840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT70?rf=091ISA Miễn phí 360 GB tốc độ cao/chu kỳ.
6NA90 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA90?rf=091ISA Miễn phí 90 GB/chu kỳ
3MS70 90 Ngày          210,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MS70?rf=091ISA Miễn phí 90GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
12AGFB 360 Ngày          960,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AGFB?rf=091ISA 360 GB/ chu kỳ + Một tài khoản dịch vụ mobiAgri + Không giới hạn data truy cập Facebook + …
6MFY200 180 Ngày      1,200,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY200?rf=091ISA 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
6KC150 180 Ngày          900,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC150?rf=091ISA Miễn phí 360GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
6ME120 180 Ngày          720,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME120?rf=091ISA Miễn phí 270 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
TIK10 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK10?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Tiktok
NCT85 30 Ngày            85,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT85?rf=091ISA 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
12MS70 360 Ngày          840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MS70?rf=091ISA Miễn phí 360GB data
Miễn phí data sử dụng DV MEET qua app/web…
6NA70 180 Ngày          420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA70?rf=091ISA Miễn phí 10GB/chu kỳ
CM 30 Ngày          180,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CM?rf=091ISA 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
9MT100 270 Ngày          900,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT100?rf=091ISA 270 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
3EM 90 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EM?rf=091ISA 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
YTB 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YTB?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập YouTube
VIB 30 Ngày            10,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIB?rf=091ISA Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập Viber
TK219 30 Ngày          219,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK219?rf=091ISA 270 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
12KC150 360 Ngày      1,800,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC150?rf=091ISA Miễn phí 720GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
12VIP3000 360 Ngày    36,000,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VIP3000?rf=091ISA 7200 GB/ chu kỳ + Miễn phí thoại, SMS, Data truy cập Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram + …
12ME70 360 Ngày          840,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME70?rf=091ISA Miễn phí 360 GB/ chu kỳ.
6CT70 180 Ngày          420,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CT70?rf=091ISA Miễn phí 180GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
6MXH90 180 Ngày          540,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH90?rf=091ISA 180 Gb/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
CGDT 30 Ngày          199,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGDT?rf=091ISA Miễn phí 1,5GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng các nội dung trong gói của DV…
CGD 1 Ngày               8,000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CGD?rf=091ISA Miễn phí 1GB/ngày + 1 tài khoản sử dụng trong gói của DV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »